Εξαγωγή Δεδομένων

Η εργασία αφορά την εκτέλεση σεναρίων τύπου «Export» και την μεταφορά των δεδομένων από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. στους πίνακες της βάσης που δημιουργήθηκαν παραπάνω.

Κάθε πίνακας στη βάση περιέχει όλα τα πεδία του αντίστοιχου αρχείου του προγράμματος και επιπλέον τα παρακάτω πεδία:

 Εταιρία [COMID]
 Χρήση [FYEID]
 Περιγραφές των πεδίων που σχετίζονται με βοηθητικούς πίνακες (πχ. στους Πελάτες εκτός από το «PayMode» για τον Κωδικό υπάρχει και το «cPayData» για την Περιγραφή του Τρόπου Πληρωμής).

Ειδικά στους πίνακες που αφορούν αρχεία «κινήσεων» το πεδίο «xxFLAGSTR» περιέχει τα flags του σχεδιασμού της κίνησης για την κάθε εγγραφή