Ειδικές

Η εργασία Ειδικές παράμετροι αποτελεί ένα σύνολο εργασιών ομαδοποιημένες ανά κύκλωμα. Η παραμετροποίηση κάθε ενότητας αποτελεί τη βάση της ορθής λειτουργίας της και προαπαιτεί σωστή και προσαρμοσμένη ανάλυση βάσει των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε επιχείρησης.

 • Αποθήκη

Ορίστε στην αρχή τη μορφή κωδικού των ειδών στο αρχείο Αποθήκης. Το μέγιστο μήκος είναι 15 χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί να είναι γραμματικοί (δηλώνονται με το «L» και «l» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), Αριθμητικός («D» και «d» αντίστοιχα), Αλφαριθμητικός («A» και «a» αντίστοιχα).

Καθορίστε ακολούθως το πλήθος των ομάδων του κωδικού (5 το μέγιστο), τη θέση τους, καθώς και τα ακριβή μήκη αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταξύ τους διαχωριστικών αν υπάρχουν.

Στην περιγραφή χαρακτηριστικού 1 και 2 καθορίστε τα ονόματα των πινάκων των χαρακτηριστικών ανάλογα με το περιεχόμενο τους. Μπορεί ακόμα να αντιστοιχιστεί ένα από τα δύο χαρακτηριστικά με κάποια ομάδα κωδικού.

Για τα είδη που παρακολουθούνται σε παρτίδες υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανάλωσης κατά την τιμολόγηση. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται με την αντίστοιχη διπλή παράμετρο στην οποία ο χρήστης θα κάνει δυο διαδοχικές ρυθμίσεις. Η παρακολούθηση σε δυο μονάδες μέτρησης καθορίζεται στην επόμενη παράμετρο. Η συμμετοχή του ΦΠΑ στην τιμή Λιανικής καθώς και του ΕΦΚ σε αυτή, ρυθμίζεται αμέσως μετά.

Από τις 7 μεθόδους αποτίμησης των μενόντων ειδών αποθήκης καθορίζεται αυτή με την οποία θα αποτιμώνται τα είδη. Αν η τιμή αντικατάστασης, η μεταφρασμένη δηλαδή βάσει ισοτιμίας, τιμή μονάδος σε Ξ. Ν. σε τιμή κυρίου νομίσματος προσαυξάνεται με κάποιο ποσοστό, ορίζεται στη σχετική παράμετρο.

Ακολούθως δηλώστε τους κωδικούς κίνησης Αποθήκης που θα χρησιμοποιούν οι εσωτερικές διακινήσεις ειδών (Από – Σε Α.Χ. ), οι κινήσεις παραγωγής – ανάλωσης – μεταφοράς.

Επίσης, καθορίστε τον κωδικό του εικονικού είδους στην Αποθήκη που χρησιμοποιείται για τα παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών. Ρυθμίστε τον τρόπο ελέγχου των παρτίδων ως προς το υπόλοιπο και την ημερομηνία λήξης τους. Στη συνέχεια δηλώστε ποιος εκ των Κύριος, Βοηθητικός, Κωδικός Προμηθευτή θα λειτουργεί σαν κλειδί αναζήτησης στο αρχείο.

Η αποκλειστική επιλογή χρωμάτων από πίνακα αφορά το αν τα χρώματα που καθορίζονται στα σταθερά στοιχεία των ειδών, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά και στον σχετικό πίνακα των χρωμάτων.

Επίσης, η εκτύπωση περιγραφής χρωμάτων (Ναι / Όχι) αφορά το αν θα εκτυπώνονται οι περιγραφές, αντί των κωδικών των χρωμάτων, στην ανάλυση των εκτυπώσεων κατά Χρώμα /Μέγεθος. Τέλος, καθορίστε αν η Τελευταία τιμή αγοράς επηρεάζεται από εκπτώσεις, αν ο ΕΦΚ συμμετέχει στο Ισοζύγιο και αν η μηδενική ποσότητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης επιτρέπει συνέχεια στην καταχώρηση.

 • Πελάτες

Η μορφή κωδικού, η ομαδοποίηση αυτού και τα χαρακτηριστικά 1 & 2, έχουν ανάλογη συμπεριφορά με αυτή των αντιστοίχων πεδίων στην Αποθήκη.

Οι περίοδοι ενηλικίωσης του υπολοίπου μπορεί να είναι μέχρι 12 και αντίστοιχα καθορίζεται το μήκος αυτών σε ημέρες.

Ο αναλυτικός λογαριασμός της ομάδας 30 του Λογιστικού Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι κινήσεις πελατών από την αντίστοιχη ενότητα, καθορίζεται στην επόμενη παράμετρο. Δηλώστε ακόμη τον κωδικό πελάτη, από το αρχείο Πελατών που θα χρησιμοποιείται μόνιμα στις αποδείξεις Λιανικής.

Επίσης, παραμετρικά καθορίστε την εμφάνιση ή όχι των σχολίων στην τιμολόγηση, η αναγωγή της έκπτωσης Πελάτη σε κάθε γραμμή ειδών στα Παραστατικά, η συμμετοχή του ΕΦΚ στον υπολογισμό του τζίρου.

Τα επόμενα πεδία αφορούν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και συγκεκριμένα καθορίζονται οι πίνακες και οι θέσεις τους αντίστοιχα, από τους οποίους θα αντληθούν οι πληροφορίες των επαγγελμάτων.

Ακολούθως, για τον υπολογισμό των Συναλλαγματικών διαφορών δηλώστε τις κινήσεις Αύξησης / Μείωσης του υπολοίπου του πελάτη. Επίσης, καθορίστε τους κωδικούς κίνησης για την αλλαγή υπολοίπου σε Ξ.Ν. Στο πεδίο «Έλεγχος ημερών πίστωσης» καθορίστε εάν θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κάθε φορά που συντελείτε υπέρβαση του ορίου πίστωσης του πελάτη. Ορίστε κατόπιν, ποιο από τα 6 ελεύθερα πεδία – αριθμούς της 4ης σελίδας θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση του ορίου πίστωσης κάθε πελάτη. Τέλος, σχετικά με τον έλεγχο του πλαφόν των Πελατών, καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας του.

 • Προμηθευτές

Οι ειδικές παράμετροι των προμηθευτών καθορίζονται ανάλογα με αυτές των πελατών.

 • Αξιόγραφα

Με το γνωστό τρόπο καθορίστε τη μορφή κωδικού των Αξιογράφων.

Η συμμετοχή των εξοφλημένων στην αντιστοίχιση χρεωστικών με πιστωτικές κινήσεις καθορίζεται παρακάτω, ενώ ορίζεται και ο μέγιστος αριθμός αξιογράφων που θα καταχωρούνται στα πινάκια.

Αν με το τέλος της καταχώρησης πινακίου ή κίνησης θα εμφανίζεται η οθόνη με τα πλήρη στοιχεία των αξιογράφων προς συμπλήρωση, καθορίζεται στις επόμενες παραμέτρους. Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε αν θα εκτυπώνονται τα αξιόγραφα σε εξωτερικό αρχείο/φόρμα καθώς και να ορίσετε και τα υπόλοιπα πεδία που αφορούν στην εκτύπωση των συνοδευτικών καταστάσεων. Τέλος, ρυθμίστε αν θέλετε υπενθυμίσεις στο ημερολόγιο αξιογράφων.

 • Πωλήσεις

Αρχικά καθορίστε τη γενική μορφή κωδικού των Παραστατικών. Συνιστάται οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες να είναι αλφαριθμητικοί (ΑΑΑ) έτσι ώστε να καθορίζουν το είδος του παραστατικού και οι επόμενοι να είναι ψηφία (DDDDDD) για τη σχετική αρίθμηση, που προτείνεται αυτόματα.

Στην ερώτηση για το τελευταίο Ι/Ο (input/output) πεδίο στη γραμμή ειδών στο παραστατικό, ορίζονται οι αριθμοί από 3 έως 8 και αφορά το τελευταίο πεδίο στο οποίο θα έχει πρόσβαση κατά την καταχώρηση παραστατικών ο χειριστής της εφαρμογής. Επίσης, καθορίζονται τα εξής:

 • Καταχώρηση Κωδικού /Περιγραφής σε δύο σειρές

Κωδικός και Περιγραφή μεγάλου μήκους για να προβάλλονται ακέραια, πρέπει να ορισθεί καταφατική απάντηση στην παράμετρο αυτή.

 • Επαναλαμβανόμενο σχόλιο γραμμής

Εάν τεθεί «Ναι» τότε κατά την είσοδο των εργασιών Καταχώρησης Παραστατικών ή Παραγγελιών, προβάλλεται το μήνυμα επαναλαμβανόμενο σχόλιο γραμμής. Εάν απαντήσετε καταφατικά, τότε το σχόλιο γραμμής που θα τεθεί στο πρώτο είδος αντιγράφεται αυτόματα σε κάθε επόμενο είδος

 • Ρύθμιση βοηθητικού κειμένου ανά γραμμή τιμολογίου

Απαντήστε Ν (Ναι) στην παράμετρο για βοηθητικό κείμενο ανά γραμμή τιμολογίου εάν θέλετε για κάθε είδος που καταχωρείται στο παραστατικό πώλησης να υπάρχει η δυνατότητα πατώντας το πλήκτρο [Tab] να εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο στο οποίο θα εισάγεται κάποιο σχόλιο σχετικά με το είδος που καταχωρείται στην συγκεκριμένη γραμμή του τιμολογίου. Ιδιαίτερα χρήσιμο θα σας φανεί το βοηθητικό αυτό κείμενο εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί (και) άλλα χαρακτηριστικά για το πωλούμενο είδος, εκτός από την ποσότητα, π.χ. διαστάσεις πωλούμενου είδους κ.λπ. που είναι χρήσιμο να τηρούνται για την πληρέστερη πληροφόρηση ή ίσως διαμορφώνουν σχετικά την τιμή του είδους.

Επίσης, δηλώστε αν στην μαζική προβολή παραστατικών η επωνυμία του Πελάτη θα αντικαθίσταται από το σχόλιο του παραστατικού.

 

 • Ρύθμιση default είδους παραστατικού

Εδώ ορίζονται οι κωδικοί των Παραστατικών που θα προτείνει η εργασία Πωλήσεων και η εργασία καταχώρησης Παραγγελιών. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη παραστατικών των ειδικών εργασιών Λιανική Πώληση και Παροχή Υπηρεσιών των Πωλήσεων. Είδη παραστατικών που δεν έχουν εισαχθεί στον αντίστοιχο πίνακα σειρών Παραστατικών δε γίνονται δεκτά από το πρόγραμμα.

 • Ρύθμιση προτεινόμενων άλλων εξόδων

Καθορισμός 2 εξόδων από τον αντίστοιχο πίνακα, τα οποία θα προτείνονται στην τιμολόγηση.

 • Ρύθμιση search κωδικού

Ρυθμίστε το κλειδί αναζήτησης των ειδών στις Πωλήσεις.

Στη συνέχεια, εισάγετε προαιρετικά την ποσότητα που θα προτείνει αυτόματα το πρόγραμμα των πωλήσεων κατά την καταχώρηση παραστατικών, απαντώντας Ν (Ναι) και εισάγοντας την επιθυμητή ποσότητα.

 • Ρύθμιση παρακολούθησης ποσότητας σε 1 και 2 μονάδες

Η παρακολούθηση των ειδών σε δύο μονάδες μέτρησης, καθορίζεται στην επιλογή «ποσότητα σε δύο μονάδες μέτρησης». Επίσης, καθορίστε ποια είναι η κύρια και σε ποια θα διενεργείται ο έλεγχος του υπολοίπου.

 • Ρύθμιση διαμόρφωσης τιμής από την έκπτωση

Στο πεδίο αυτό καθορίστε εάν η έκπτωση που περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο που ανήκει το είδος θα επηρεάζει την τιμή του είδους αυτόματα κατά την καταχώρισή του στο παραστατικό. Με καταφατική απάντηση το πρόγραμμα των πωλήσεων διαμορφώνει την τιμή του είδους σύμφωνα με την έκπτωση που ισχύει για τη συγκεκριμένη ποσότητα και ανάλογα με την περιοχή τιμοκαταλόγου του πελάτη και κατόπιν την προτείνει, εισάγοντας την αυτόματα στο παραστατικό. Στην τιμή δηλαδή που θα εμφανιστεί στο παραστατικό θα έχει γίνει ήδη η έκπτωση.

 • Στρογγυλοποίηση από πίνακα

Εισάγετε Ν (Ναι) αν θέλετε να γίνεται στρογγυλοποίηση τιμών βάσει του σχετικού πίνακα.

 • Δεύτερη έκπτωση στις γραμμές

Καθορίστε τη δυνατότητα ενεργοποίησης δύο ποσοστών έκπτωσης ανά γραμμή είδους στην τιμολόγηση.

Αν τα 6 αριθμητικά από τα extra πεδία των ειδών χρησιμοποιούνται ως πεδία τιμών, το «ΝΑΙ» στην παράμετρο «Λίστα Τιμών Αποθήκης» σημαίνει εμφάνιση αυτών κατά την τιμολόγηση.

Δηλώστε ακόμα αν τα εκκρεμή αξιόγραφα του Πελάτη θα συμμετέχουν στον έλεγχο υπέρβασης του πλαφόν κατά την τιμολόγηση.

 • Εκτύπωση κινήσεων πελατών

Στην παράμετρο αυτή «Ναι» σημαίνει ότι στην εργασία Καταχώρησης Παραστατικών Πώλησης θα γίνεται αυτόματη εκτύπωση των συσχετιζόμενων εισπρακτικών κινήσεων που καταχωρούνται ταυτόχρονα με το παραστατικό.

Στην ενότητα των ελέγχων ορίστε τα εξής:

Η ελευθερία καταχώρησης παραστατικών σε ημερομηνία ανεξάρτητη της τρέχουσας, καθορίζεται στην σχετική παράμετρο.

Αν υπάρχουν καθορισμένα Υποκαταστήματα στην Εταιρία για τα οποία δηλώνονται συγκεκριμένοι κωδικοί Παραστατικών, καθορίζεται στην παράμετρο «Έλεγχος υποκ/τος σειράς Παραστατικών» αν επιτρέπεται καταχώρηση παραστατικού που ανήκει σε άλλο Υποκατάστημα.

 • Ρύθμιση ελέγχου υπέρβασης υπολοίπου

Δηλώστε αν ο ποσοτικός έλεγχος θα αφορά την Ποσότητα 1 ή την Ποσότητα 2 και αν θα διεξάγεται συνολικά ή ανά ΑΧ.

 • Ρύθμιση ελέγχου ποσότητας σε πωλήσεις και παραγγελίες

Δηλώστε στις παραμέτρους αυτές, τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται το υπόλοιπο του είδους σε σχέση με την τιμολογούμενη ποσότητα. Μπορείτε να καθορίσετε αν οι αναμενόμενες ποσότητες ειδών από Παραγγελίες σε Προμηθευτές και οι δεσμευμένες από Παραγγελίες Πελατών θα συμμετέχουν στον έλεγχο του υπολοίπου.

 • Έλεγχος υπολοίπου κατά Χ/Μ (Ναι/Όχι)

Ενεργοποιεί τον σχετικό έλεγχο όταν μια καταχώρηση θα προκαλέσει αρνητικά υπόλοιπα σε κάποιο συνδυασμό χρώματος – μεγέθους.

 • Όμοιες παρτίδες σε διαφορετικές γραμμές

Καθορίζετε την χρήση των όμοιων παρτίδων, αποκλειστικά σε μία γραμμή ή και σε επόμενες του ίδιου παραστατικού. Οι επιλογές 0 – 1 – 2 αναφέρονται σε ελευθερία, προειδοποίηση και απαγόρευση αντίστοιχα.

 • Ρύθμιση καταχώρησης ΦΠΑ και αξιών κατά ΦΠΑ

Στη “Μεταβολή αξιών ΦΠΑ κατά συντελεστή ΦΠΑ” «ΝΑΙ» σημαίνει ενεργοποίηση της δυνατότητας μεταβολής της υπολογιζόμενης αξίας ΦΠΑ (περίπτωση χειρογράφων παραστατικών πωλήσεων).

 • Υποχρεωτικά πεδία πωλήσεων

Καθορίστε τα πεδία που θέλετε συμπληρώνονται πάντοτε κατά την τιμολόγηση.

 • Εκτέλεση παραγγελιών

Ρυθμίστε αν θα διαγράφονται αυτόματα οι παραγγελίες που εκτελούνται πλήρως καθώς και αν θα επανεκτυπώνονται οι μετασχηματισμένες παραγγελίες.

 • Ρυθμίσεις λιανικής, παροχής υπηρεσιών

Στο σημείο αυτό καθορίστε τις ρυθμίσεις που αφορούν στις ειδικές εργασίες Λιανική Πώληση και Παροχή Υπηρεσιών των Πωλήσεων.

 • Αγορές

Οι παράμετροι των Αγορών αναπτύσσονται ανάλογα με των Πωλήσεων.

 • Κοστολόγηση Αγορών / Πωλήσεων

Στον πίνακα αυτό καθορίζεται η γενική μορφή των κωδικών των Κοστολογίων με τη χρήση των συμβόλων «A», «D», «L».

Δηλώστε αρχικά, το μέγιστο αριθμό εξόδων που μπορεί να υπάρχουν σε έναν φάκελο κοστολόγησης.

Αν οι αξίες των εξόδων θα προσαυξάνουν τις υπάρχουσες κινήσεις των παραστατικών με τα οποία είναι συνδεδεμένοι οι φάκελοι κοστολόγησης, πρέπει στο πεδίο «Ενημέρωση επί των ιδίων κινήσεων» να τεθεί «Ναι». Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να καθοριστούν οι κινήσεις Αποθήκης που θα δημιουργούνται από την εργασία αυτή.

Εάν στη διαχείριση της κοστολόγησης χρησιμοποιείται ενδιάμεσος λογαριασμός από το Λογιστικό Σχέδιο πρέπει να ορισθεί ο κωδικός κίνησης με τον οποίο θα δημιουργούνται τα λογιστικά άρθρα.

Ενδιάμεσος λογαριασμός επιβαρύνεται με ΦΠΑ: «Ναι» σημαίνει πως ο ΦΠΑ θα αποδοθεί στην ημερομηνία ενημέρωσης του Κοστολογίου, ενώ «Όχι» σημαίνει πως θα αποδοθεί στην ημερομηνία καταχώρησης του εξόδου που αφορά.

 • Παραγωγή

Με την εργασία Παραγωγή ορίζονται οι παράμετροι παραγωγής – κοστολόγησης. Αρχικά, ορίστε τη μορφή του κωδικού των προδιαγραφών και των παραστατικών παραγωγής.

 • Γραμμές Α’ Υλών προδιαγραφών

Καθορίστε το μέγιστο αριθμό Α’ Υλών που μπορούν να συμμετέχουν σε μία προδιαγραφή.

 • Γραμμές παραστατικού παραγωγής

Εισάγετε το μέγιστο αριθμό υλικών που μπορούν να συμμετέχουν σε ένα παραστατικό Παραγωγής.

 • Υπολογισμός φύρας ανά γραμμή στα παραστατικά

Δηλώστε αν το ποσοστό φύρας θα επηρεάζει την ποσότητα ανάλωσης.

 • Αυτόματη δημιουργία παραστατικών Παραγωγής

Ορίστε αν η καταχώρηση παραστατικού Παραγωγής για το τελικό προϊόν θα δημιουργεί παραστατικά των ενδιάμεσων φάσεων παραγωγής.

 • Έλεγχος υπέρβασης υπολοίπου στις αναλώσεις

Ορίστε την ύπαρξη και τον τρόπο ελέγχου των ειδών που αναλώνονται.

Στη συνέχεια καθορίστε τις παραμέτρους της Κοστολόγησης:

 • Μέθοδος κοστολόγησης παραγωγής

Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο κοστολόγησης από τον πίνακα του Κεφαλαίου. Είναι διαθέσιμες οι εξής μέθοδοι κοστολόγησης:

 1. Κοστολόγηση με προσεγγιστικά δεδομένα,
 2. Εσωλογιστική κοστολόγηση χωρίς ενημέρωση και
 3. Εσωλογιστική κοστολόγηση με ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Κοστολόγηση περιόδου / ετήσια / περιοδική

Καθορίστε το εύρος της κοστολογικής περιόδου.

 • Κοστολόγηση επί των ιδίων κινήσεων

«Ναι» σημαίνει πως οι κινήσεις του παραστατικού Παραγωγής ενημερώνουν την αποθήκη κατά ποσότητα και αξία, «Όχι» σημαίνει πως οι αξιακές κινήσεις θα προκύψουν με την εκτέλεση της εργασίας «Ενημέρωση Κοστολόγησης» από την ενότητα της Αποθήκης.

 • Αξιακές κινήσεις αποθήκης ανά παραστατικό

Καθορίστε αν οι αξιακές κινήσεις θα αφορούν κάθε μια ποσοτική από τα παραστατικά.

 • Έλεγχος επιπέδων κοστολόγησης

Τίθεται «Όχι» αν δεν επιθυμείτε τον έλεγχο αυτόν στην καταχώρηση παραστατικών Παραγωγής.

 • Συμμετοχή εξόδων στις αναλώσεις

Καθορίστε ανάλογα τη συμμετοχή αυτή.

 • Κωδικός Χαρακτηρισμού / τιμή κόστους συμπαραγωγών / Υποπροϊόντων

Συμπληρώστε τους σχετικούς κωδικούς από τον πίνακα Αποθήκης Χαρακτηρισμός Ειδών.

 • Κωδικός κίνησης κόστους παραγωγής

Καθορίζετε τον κωδικό κίνησης αποθήκης με τον οποίο θα κοστολογούνται τα παραγόμενα είδη.

 • Κωδικός κίνησης διαφορών παραγωγής

Εισάγετε τον κωδικό για την κίνηση που θα δημιουργείται στην αποθήκη, σε περίπτωση ύπαρξης αποκλίσεων στη Μέση Τιμή των παραγόμενων προϊόντων από την προηγούμενη κοστολογική περίοδο.

 • Κωδικός κίνησης διαφορών αναλώσεων

Ομοίως, για τα είδη που αναλώνονται.

 • Κωδικός κίνησης αξιών αναλώσεων

Ορίζεται ο κωδικός κίνησης με τον οποίο θα ενημερώνεται αξιακά η αποθήκη για τα είδη που αναλώνονται.

 • Λογιστική

Αρχικά όπως σε όλες τις Ειδικές παραμέτρους, καθορίστε τη γενική μορφή του Λογιστικού σχεδίου με μέγιστο μήκος 25 χαρακτήρων. Δηλώστε στη συνέχεια, το βαθμό ανάλυσης και αμέσως μετά τα μήκη των βαθμών συνυπολογισμένων και των πιθανών διαχωριστικών τους.

Στην επιλογή «Έλεγχος μοναδικότητας παραστατικού» ορίστε αν η εφαρμογή θα ελέγχει την μοναδικότητα παραστατικού κατά την καταχώρηση άρθρου λογιστικής. Στο πεδίο «Έλεγχος υπέρβασης προϋπολογισμού» καθορίστε τον έλεγχο ή την απαγόρευση της υπέρβασης του προϋπολογισμού ενός λογαριασμού (μηνός ή ετήσιου), κατά την καταχώρηση άρθρων λογιστικής. Στη συνέχεια, δηλώστε αν θέλετε απαγόρευση καταχώρησης ανισοσκέλιστων άρθρων καθώς και αν θα εμφανίζονται τα σχόλια του λογαριασμού κατά την επιλογή λογαριασμού στο άρθρο της λογιστικής. Επιπλέον, καθορίστε τη δυνατότητα ή μη μεταβολής άρθρων που έχουν προέλθει από το κύκλωμα του εμπορικού καθώς και τη δυνατότητα ή μη μεταβολής συναλλαγών του εμπορικού κυκλώματος που έχουν ενημέρωση τη λογιστική.

Η ενότητα «Κ.Φ.Α.Σ.» εμφανίζεται στις χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2013 (και μετά) και περιλαμβάνει τις παραμέτρους όπως: «Αυτόματη αρίθμηση άρθρων» που αφορά την αυτόματη αρίθμηση των άρθρων κατά την καταχώρησή τους, «Απαγόρευση μεταβολής αριθμημένων άρθρων» και «Συγκεντρωτική ενημέρωση λογιστικής [Κατά Σειρά / Κατά Τύπο]».

Η ενότητα «Κ.Β.Σ.» εμφανίζεται στις χρήσεις που ξεκινούν πριν από 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ) και περιλαμβάνει τις παραμέτρους όπως: «Καταχώρηση κινήσεων» που αφορά στο αν τα λογιστικά άρθρα θα καταχωρούνται στο αρχείο σε προσωρινή μορφή, οριστική ή θα επιλέγετε κατά περίπτωση καθώς και αν οι προσωρινές κινήσεις θα περιλαμβάνονται σε εκτυπώσεις.

Στο πεδίο «Λογαριασμός ταμείου» εισάγετε το λογαριασμό του ταμείου με τη μέγιστη ανάλυση ή το κοινό ανωτεροβάθμιο τμήμα (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων λογαριασμών ταμείου), για την διενέργεια ελέγχου και προειδοποίησης σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου. Επιπλέον, εισάγετε και το λογαριασμό του ταμείου που θα εμφανίζεται στο Γενικό Καθολικό.

Καθορίστε κατόπιν, το πλάτος των στηλών σε αριθμητικούς χαρακτήρες καθώς και τους κωδικούς κίνησης με τους οποίους θα γίνονται τα άρθρα της Αναλυτικής λογιστικής και των προϋπολογισμών των λογαριασμών αυτών όπως επίσης και αν με την καταχώρηση άρθρου της Γ. λογιστικής θα δημιουργείται αυτόματα και το άμεσα συνδεδεμένο άρθρο της Αναλυτικής. Επιλέξτε ακόμα τον κωδικό κίνησης με τον οποίο θα γίνονται τα άρθρα της φορολογικής αναμόρφωσης καθώς και αν τα άρθρα αυτά θα γίνονται αυτόματα με την καταχώρηση του άρθρου της Γ. λογιστικής.

Τέλος, μπορείτε να ορίσετε ποια θα είναι τα υποχρεωτικά πεδία κατά την καταχώρηση άρθρων καθώς και να ορίσετε τον κωδικό και το password του Πανδέκτη.

 • Πάγια

Μετά το συνήθη καθορισμό της γενικής μορφής των κωδικών και της ομαδοποίησης αυτών, ακολουθεί ο ορισμός του τρόπου υπολογισμού των αποσβέσεων και ο κωδικός κίνησης πληροφορίας ΦΠΑ. Τα υπόλοιπα πεδία αφορούν σε όρια αξιακά ή ποσοστιαία για την γραμμική και φθίνουσα μέθοδο αντίστοιχα. Τέλος, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των αποσβέσεων σε σχέση με την Γ. Λ.

 • Πωλητές

Μετά τον καθορισμό της μορφής κωδικού, βασικότερο στοιχείο όλων των ενοτήτων, ακολουθεί ο καθορισμός του τρόπου υπολογισμού των διαφόρων προμηθειών, ενώ καθορίζεται επίσης ο πίνακας (1 / 2) των πελατών που υποδηλώνει γεωγραφική περιοχή.

Προηγούμενο

Γενικές