Η χρήση των πλήκτρων κατά την προβολή εκτυπώσεων στην οθόνη

Η χρήση των πλήκτρων κατά την προβολή εκτυπώσεων στην οθόνη

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. σας προσφέρει τη δυνατότητα προβολής μιας εκτύπωσης στην οθόνη του υπολογιστή σας. Έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η εκτύπωση εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας πριν προχωρήσετε σε εκτύπωση στο χαρτί.

Για την προβολή της εκτύπωσης στην οθόνη, χρησιμοποιούνται ορισμένα από τα πλήκτρα που μόλις περιγράφηκαν με τα παρακάτω (διαφορετικά) αποτελέσματα:

· Enter

Διαδοχική εμφάνιση των σελίδων της προβολής εκτύπωσης. Εάν η σελίδα που προβάλλεται είναι η τελευταία, επαναφέρεστε στο κεντρικό menu των εκτυπώσεων.

· Εsc(ape)

Τερματισμός της προβολής εκτύπωσης στην οθόνη σας και επαναφορά στο κεντρικό menu των εκτυπώσεων.

· Tab

Μετακίνηση της προβολής εκτύπωσης προς τα δεξιά κατά ένα πεδίο.

· Shift Tab

Μετακίνηση της προβολής εκτύπωσης προς τα αριστερά κατά ένα πεδίο.

· Home

Μετακίνηση της προβολής εκτύπωσης προς τα αριστερά, στο πρώτο πεδίο της προβολής (αρχή).

· End

Μετακίνηση της προβολής εκτύπωσης προς τα δεξιά, στο τελευταίο πεδίο της προβολής (τέλος).

· Page Down

Διαδοχική εμφάνιση των σελίδων που ακολουθούν.

· Page Up

Διαδοχική εμφάνιση των σελίδων που προηγούνται.