Λοιπών αρχείων

Η επιλογή Εκτυπώσεις Λοιπών αρχείων, περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

· Ετικέτες

Χρησιμοποιήστε την εργασία αυτή για να τυπώσετε ετικέτες για τα είδη της αποθήκης σας. Η εργασία σας επιτρέπει να εκτυπώσετε ετικέτες ειδών είτε αυτόνομα είτε βάσει των παραστατικών εισαγωγής στην αποθήκη σας. Η φόρμα εκτύπωσης των ετικετών αυτών, σχεδιάζεται από την επιλογή [Εργασίες – Σχεδίαση ετικετών].

· Αντιστοιχίες

Χρησιμοποιήστε την εργασία Αντιστοιχίες για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, τα αντίστοιχα με αυτό είδη. Η αντιστοίχιση των ειδών της αποθήκης μεταξύ τους, σχεδιάζεται από την επιλογή [Λοιπά αρχεία – Αντιστοιχίες].

· Συνθέσεις ειδών

Ομοίως, χρησιμοποιήστε την εργασία Συνθέσεις ειδών για να τυπώσετε για κάθε σύνθετο είδος της αποθήκης σας, τα συστατικά του. Για την παραγωγή της εκτύπωσης, πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των σύνθετων ειδών (ποια είδη περιέχουν και σε τι ποσότητες), από την εργασία [Λοιπά Αρχεία – Συνθέσεις Ειδών].

· Ειδικοί τιμοκατάλογοι

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ειδικοί τιμοκατάλογοι για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, τις ειδικές συμφωνίες αγοράς ή πώλησης που έχουν γίνει με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας. Η καταχώρηση των ειδικών συμφωνιών, γίνεται από την επιλογή [Λοιπά αρχεία – τιμές κατά πελάτη] και [Λοιπά αρχεία – τιμές κατά προμηθευτή] αντίστοιχα.

· Serial numbers

Χρησιμοποιήστε την εργασία Serial numbers για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, τα serial number του. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. , που έχουν ενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη επιλογή.

Για κάθε είδος της αποθήκης σας, που διαχειρίζεστε με serial numbers, απεικονίζονται: Το serial number, η ημερομηνία της τελευταίας κίνησής του, ο κωδικός και η περιγραφή της, το παραστατικό και ο αποθηκευτικός χώρος της, ο πελάτης ή ο προμηθευτής και η τρέχουσα κατάσταση του serial number (εντός ή εκτός αποθήκης).

· Υπόλοιπα παρτίδων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα παρτίδων για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, τις διαθέσιμες παρτίδες του. Η συγκεκριμένη εργασία αφορά μόνο τις εγκαταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P. , που έχουν ενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη επιλογή.

Για κάθε είδος της αποθήκης σας, που διαχειρίζεστε με παρτίδες, απεικονίζονται: η ημερομηνία λήξης της παρτίδας, ο κωδικός της, το υπόλοιπο της εξ΄ απογραφής, το τρέχον υπόλοιπό της, καθώς και οι τυχόν αναμενόμενες και δεσμευμένες ποσότητές της από παραγγελίες. Η απεικόνιση των ποσοτικών μεγεθών γίνεται όχι μόνο κατά παρτίδα αλλά και κατά αποθηκευτικό χώρο.

· Προκοστολόγηση

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προκοστολόγηση για να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, το πραγματικό του κόστος για κάποια συγκεκριμένη ποσότητα ελέγχου. Η εργασία αφορά τόσο τα απλά είδη της αποθήκης σας όσο και τα σύνθετα.

Για κάθε είδος και για την ποσότητα ελέγχου που θα επιλέξετε, απεικονίζεται το κόστος του. Εναλλακτικά, εάν πρόκειται για σύνθετο είδος, απεικονίζεται όχι μόνο το κόστος του αλλά και η σύνθεση του κόστους αυτού, που είναι ουσιαστικά η ανάλυση του κόστους των ειδών που το αποτελούν.

· Κόστος βάσει προδιαγραφών

Ομοίως, με την προηγούμενη εργασία, αλλά μόνο για την ποσότητα ετοίμου που περιλαμβάνει η τεχνική προδιαγραφή του, μπορείτε να τυπώσετε για κάθε είδος της αποθήκης σας, το πραγματικό του κόστος, που είναι ουσιαστικά η ανάλυση του κόστους των ειδών που περιλαμβάνονται στην τεχνική προδιαγραφή του.

.

Προηγούμενο

Στατιστικές

Επόμενο

Ειδικές