Εισαγωγή Δεδομένων

Η εργασία αφορά την εκτέλεση σεναρίων τύπου Import και την μεταφορά των δεδομένων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. από τους πίνακες της βάσης που δημιουργήθηκαν παραπάνω.

Κάθε πίνακας στη βάση περιέχει όλα τα πεδία του αντίστοιχου αρχείου του προγράμματος και επιπλέον τα παρακάτω πεδία:

 Εταιρία [COMID]
 Μοναδικός αριθμός εγγραφής [REC_ID]
 Κατάσταση εγγραφής [RECSTATUS]

Αν RECSTATUS = 0 : η εγγραφή είναι προς εισαγωγή

Αν RECSTATUS = 1 : η εγγραφή βρίσκεται σε διαδικασία εισαγωγής

Αν RECSTATUS = 2 : η εγγραφή έχει εισαχθεί

Αν RECSTATUS < 0 : σφάλμα εισαγωγής της εγγραφής και προβολή του μηνύματος [RECSTATUSDESCR].

Σημείωση: Σε λανθασμένη εκτέλεση σεναρίου δε χάνονται τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στους παραπάνω πίνακες, παρά μόνο ενημερώνονται αυτόματα τα πεδία RECSTATUS και RECSTATUSDESCR με τις κατάλληλες πληροφορίες. Η επαναληπτική εκτέλεση πραγματοποιείται μόνο για τα νέα δεδομένα.

Κινήσεις Αποθήκης

Με την εκτέλεση σεναρίων τύπου «Import» που περιλαμβάνουν το αρχείο «Κινήσεις αποθήκης», δημιουργούνται στη βάση δεδομένων οι εξής πίνακες:

 ImpStockTrans: ο κύριος πίνακας, κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε μία κίνηση της αποθήκης.
 ImpStockTransCS: ο detail πίνακας, που περιέχει τις πληροφορίες για τις κινήσεις των ειδών που έχουν ανάλυση σε Χρώμα / Μέγεθος και αντιστοιχεί σε μία γραμμή του προηγούμενου πίνακα. Η σύνδεση μεταξύ των δύο πινάκων ορίζεται ως εξής: ImpStockTransCS.REC_MASTER = ImpStockTrans.REC_ID.

Εναλλακτικά, για την ανάλυση των ποσοτήτων σε Χρώμα / Μέγεθος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πεδία stColorCode και stSizeCode που υπάρχουν στον πίνακα ImpStockTrans, οπότε και δεν απαιτείται η ύπαρξη εγγραφών στον 2ο πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μία κίνηση αποθήκης για κάθε συνδυασμό χρώματος & μεγέθους.

Μία ακόμη δυνατότητα δίνεται με το πεδίο stBarCode (στον πίνακα ImpStockTrans), όπου η τιμή του είναι αυτή που καθορίζει τον Κωδικό του είδους (ή/και του Χρώματος / Μεγέθους), ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι τιμή τα πεδία αυτά.

Απογραφή Ειδών

Η εισαγωγή της απογραφής των ειδών υποστηρίζεται σαν ειδική περίπτωση στα σενάρια που περιλαμβάνουν το αρχείο «Κινήσεις αποθήκης». Συγκεκριμένα, όταν η τιμή του πεδίου Κωδ. Κίνησης (stTranskind) είναι -1, τότε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. ενημερώνει την απογραφή του είδους, για τον συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο (ορίζεται στο πεδίο stLocation), και δεν δημιουργεί κίνηση αποθήκης.

Για τα είδη με ανάλυση σε Χρώμα / Μέγεθος καθώς και τη χρήση κωδικών Barcode, ισχύουν αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Παραστατικά Πωλήσεων & Αγορών

Με την εκτέλεση σεναρίων τύπου «Import» τα οποία περιλαμβάνουν το αρχείο «Παραστατικά», δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής παραστατικών (ή παραγγελιών) πωλήσεων και αγορών, ενώ δημιουργούνται στη βάση δεδομένων οι εξής πίνακες:

 ImpTrade: ο header πίνακας, κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό όπου η τιμή του πεδίου TrdFileType δηλώνει τον τύπο του εισαγόμενου παραστατικού, ως εξής: 1 – Παραστατικό Πώλησης, 2 – Παραστατικό Αγοράς, 3 – Παραγγελία Πελάτη, 4 – Παραγγελία Προμηθευτή. Η σειρά του παραστατικού (καθώς και η αρίθμηση, όταν σειρά δεν έχει αυτόματη αρίθμηση) καθορίζονται στο πεδίο TrdDocum.
 ImpTradeLines: ο detail πίνακας, κάθε γραμμή του οποίου αντιστοιχεί σε μία γραμμή του προηγούμενου πίνακα, δηλαδή σε ένα παραστατικό. Η σύνδεση μεταξύ των δύο πινάκων ορίζεται ως εξής: ImpTradeLines.REC_MASTER = ImpTrade.REC_ID.

Για τις γραμμές των παραστατικών που αφορούν είδη με ανάλυση σε Χρώμα / Μέγεθος, πρέπει να δοθεί τιμή και στα πεδία TrdColorCode και TrdSizeCode (που υπάρχουν στον πίνακα ImpTradeLines).

.