Δημιουργία Προϋπολογισμών

Η εργασία Δημιουργία Προϋπολογισμών χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία των Προϋπολογισμών των πελατών. Οι προϋπολογισμοί καταχωρούνται αναλυτικά από την εργασία “Νέος Πελάτης” ή “Μεταβολές – Διαγραφές Πελατών”, όπου μπορείτε να εισάγετε τα αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισμού για κάθε μήνα της χρήσης. Η αυτόματη δημιουργία προϋπολογισμών σας δίνει μια εναλλακτική δυνατότητα να παρακάμψετε την αναλυτική εισαγωγή των στοιχείων με τις παραπάνω εργασίες, εφόσον γίνονται αυτόματα όλες οι καταχωρήσεις από την εφαρμογή.

Η επεξεργασία μπορεί να γίνει με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης ή με κάποια δοτή κατανομή προϋπολογισμών. Οι κατανομές αυτές δημιουργούνται με την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Πίνακες – Μοντέλα κατανομής].

Εάν, λοιπόν, επιλέξετε τη δοθείσα κατανομή πρέπει να ορίσετε στη συνέχεια το τμήμα του αρχείου των πελατών για το οποίο θα δημιουργηθούν οι προϋπολογισμοί (μέσω κωδικών ή περιγραφών). Για κάθε ένα πελάτη που εμφανίζεται στο ειδικό παράθυρο, πρέπει να εισάγετε τον αριθμό της κατανομής που θα χρησιμοποιηθεί (1-15), τον ετήσιο τζίρο του, την ετήσια χρέωση και την ετήσια πίστωση. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P θα κατανείμει τα ετήσια ποσά σε μηνιαία χρησιμοποιώντας τα ποσοστά των μηνών όπως έχουν καταχωρηθεί στην κατανομή.

Στην περίπτωση επιλογής επεξεργασίας με βάση την προηγούμενη χρήση, επιλέγετε στη συνέχεια εάν θα εισάγετε τα στοιχεία σε ποσοστιαία ή ποσοτική μορφή, και σε ετήσια ή μηνιαία βάση. Για τη μηνιαία βάση, θα εισάγετε στη συνέχεια, για κάθε μήνα της χρήσης τα ποσά ή τα ποσοστά (ανάλογα με την επιλογή που κάνατε παραπάνω για ποσοτική ή ποσοστιαία μορφή εισαγωγής). Για την ετήσια βάση, θα εισάγετε το ετήσιο   ποσοστό αύξησης για χρέωση ή πίστωση, ή το ετήσιο ποσό χρέωσης ή πίστωσης. Σε κάθε περίπτωση εισάγετε στη συνέχεια το τμήμα του αρχείου των πελατών για το οποίο θα δημιουργηθούν οι προϋπολογισμοί (μέσω κωδικών ή περιγραφών).

.