Βιβλίο Παγίων

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του βιβλίου παγίων που τηρείτε. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, κωδ. εγκατάστασης, λογαριασμός Γ.Λ. παγίου και ο πρωτοβάθμιός του, συντελεστές απόσβεσης, έναρξη αποσβέσεων, αξία κτήσης ένταξης, προσθηκών, βελτιώσεων, αναπροσαρμογών, μειώσεων, τρέχουσα αξία, αποσβέσεις η και αναπόσβεστη αξία του παγίου.

Η εκτύπωση αυτή μπορεί να αποσταλεί και στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου.

.