Ενημέρωση Προσωρινών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ενημέρωση Προσωρινών για να οριστικοποιήσετε τις προσωρινές κινήσεις των προμηθευτών και να ενημερώσετε το αντίστοιχο Θεωρημένο Ημερολόγιο το οποίο έχετε σχεδιάσει στην εργασία [Εργασίες – Σχεδίαση Ημερολογίων] της ίδιας ενότητας.

Ορίστε το χρονικό διάστημα (από – έως) του οποίου οι κινήσεις θέλετε να οριστικοποιηθούν και επιλέξτε το Θεωρημένο Ημερολόγιο που θα ενημερωθεί. Επιβεβαιώστε την εκτέλεση της εργασίας και η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα.

Σημ.: Η εργασία Ενημέρωση Προσωρινών είναι διαθέσιμη στις χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.