Εκτέλεση σεναρίων από τρίτες εφαρμογές

Εκτός από τις παραπάνω επιλογές του προγράμματος, υπάρχει και η δυνατότητα εκτέλεσης ενός σεναρίου μεταφοράς δεδομένων με την χρήση του εκτελέσιμου KEF32DB.EXE, που υπάρχει στον φάκελο εγκατάστασης του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. Το KEF32DB.EXE ΔΕΝ έχει user interface και κάθε εκτέλεσή του δημιουργεί αρχείο καταγραφής στον υποφάκελο LogFiles (DB*.log).

.

Σύνταξη:

KEF32DB ScriptName /c:CompanyNo /u:UserID [/y:BranchNo] [/p:Password] [/d:Date] [/ds:StartDate] [/de:EndDate]

.

Πχ. KEF32DB Test /c:16 /u:1

Αυτός ο τρόπος προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία σε τρίτες εφαρμογές καθώς και δυνατότητες προγραμματισμού της εκτέλεσης των σεναρίων πχ. με χρήση του Task Scheduler των Windows.

.

Προηγούμενο

Explorer Σεναρίου