Λειτουργία εκτυπώσεων

Οι εκτυπώσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές λήψης πληροφοριών σχετικά με την πορεία της εταιρίας σας.

Πριν από την απεικόνιση οποιασδήποτε εκτύπωσης το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εμφανίζει προκαθορισμένους διαλόγους, στις ερωτήσεις των οποίων καλείστε να απαντήσετε, έτσι ώστε να λαμβάνετε κάθε φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι επιλογές σας σχετίζονται κυρίως με τα ημερολογιακά διαστήματα καθώς και τα τμήματα των σχετικών αρχείων της κάθε ενότητας της εφαρμογής που θέλετε να ληφθούν υπόψη. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις στις οποίες πρέπει απλώς να απαντήσετε καταφατικά ή αρνητικά, καθώς και ερωτήσεις για τις οποίες πρέπει να επιλέξετε την απάντηση από τις προκαθορισμένες επιλογές της εφαρμογής.

Οι διαδικασίες εκτέλεσης των εκτυπώσεων είναι κοινές για όλες τις ενότητες της εφαρμογής και χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες:

Εκτυπώσεις κύριων αρχείων

Απεικονίζουν δεδομένα από τα κύρια αρχεία της εφαρμογής (Αποθήκη, Πελάτες, κλπ). Κύριο γνώρισμά τους είναι ότι σε κάθε περίπτωση σας ζητούν να επιλέξετε το τμήμα του κύριου αρχείου το οποίο θα ληφθεί υπόψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η αναζήτηση των εγγραφών γίνεται με τους τρόπους που περιγράφηκαν παραπάνω. Εκτυπώσεις αυτής της μορφής αποτελούν οι εκτυπώσεις υπολοίπων, τιμοκαταλόγων, προϋπολογισμών, συγκρίσεων χρήσεων, κλπ.

Εκτυπώσεις αρχείων κινήσεων

Εμφανίζουν πληροφορίες των κινήσεων που είναι καταχωρημένες στα αρχεία της εφαρμογής. Κύριο γνώρισμά τους είναι ότι σε κάθε περίπτωση σας ζητούν να ορίσετε το χρονικό διάστημα το οποίο θα ληφθεί υπόψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Εκτυπώσεις αυτής της μορφής αποτελούν οι εκτυπώσεις ημερολογίων, καταστάσεων ελέγχου κινήσεων, κλπ).

Μικτές εκτυπώσεις

Αποτελούν συνδυασμό των δύο παραπάνω ομάδων και τον πιο διαδεδομένο τύπο εκτυπώσεων που περιλαμβάνει η εφαρμογή. Κύριο γνώρισμά τους είναι ότι σε κάθε περίπτωση σας ζητούν να επιλέξετε τα τμήματα των κύριων αρχείων και τα χρονικά διαστήματα τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτυπώσεων μικτού τύπου είναι οι καρτέλες, οι στατιστικές αγορών – πωλήσεων , τα ισοζύγια και τα καθολικά, κλπ).

Τα χρονικά διαστήματα που καλείστε να ορίσετε αφορούν είτε ημερομηνίες (Από – Έως), είτε περιόδους χρήσης (οπότε επιλέγετε από τους πίνακες που προβάλλει η εφαρμογή).

.