Βιβλίο Αφορολόγητων Αποθεματικών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια τα οποία αγοράσατε με τη χρήση ποσών από κάποιο αφορολόγητο αποθεματικό. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, ημερομηνία ένταξης, προμηθευτής, αξία κτήσης του παγίου και αδιάθετο υπόλοιπο του αφορολόγητου αποθεματικού.

.

Επόμενο

Amortization Factor