Καταχωρήσεις

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Με την εργασία Καταχωρήσεις μπορείτε να εισάγετε τις κινήσεις των πελατών σας που δεν δημιουργούνται αυτόματα από τις υπόλοιπες ενότητες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ E.R.P.

Αρχικά επιλέξτε εάν θέλετε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση ή όχι. Απαντώντας «Ναι», η εφαρμογή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία που είναι διαφορετικά για κάθε νέα καταχώρηση κίνησης, κρατώντας τα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερά. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι:

· Κωδικός:

Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Η επωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα με την εισαγωγή του κωδικού.

· Επωνυμία:

Παρόμοια με τον κωδικό, εισάγετε την επωνυμία. Ο κωδικός θα συμπληρωθεί αυτόματα.

· Υποκατάστημα

Εισάγετε τον κωδικό του υποκαταστήματος. Πατώντας το πλήκτρο [Tab] εμφανίζεται πίνακας με τα διαθέσιμα υποκαταστήματα.

· Ημερομηνία

Εισάγετε την ημερομηνία της κίνησης ή πατήστε το πλήκτρο [Enter] για να εισαχθεί η τρέχουσα ημερομηνία.

· Κωδικός Κίνησης

Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό κίνησης, επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Παραστατικό

Εισάγετε το παραστατικό της κίνησης.

· Ημερομηνία Λήξης

Η ημερομηνία λήξης του αξιόγραφου.

· Πωλητής

Εισάγεται αυτόματα ο πωλητής που σχετίζεται με τον πελάτη εαν αυτός είναι δηλωμένος στα στοιχεία του πελάτη. Εάν δεν υπάρχει συσχετιζόμενος με τον πελάτη πωλητής, μπορείτε να επιλέξετε τον πωλητή που επιθυμείτε από το σχετικό αρχείο.

· Ξένο Νόμισμα

Εισάγετε αυτόματα το ξένο νόμισμα που παρακολουθείτε στον πελάτη, εάν υπάρχει καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του και η κίνηση είναι σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί τιμές σε ξένο νόμισμα. Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε το από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Ισοτιμία

Όπως πριν, εάν η κίνηση χρησιμοποιεί το ξένο νόμισμα, εμφανίζεται η ισοτιμία του, όπως βρίσκεται καταχωρημένη στον πίνακα νομισμάτων την οποία μπορείτε να αλλάξετε εάν θέλετε.

· Τρόπος Πληρωμής

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής από τον αντίστοιχο πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

· Αιτιολογία

Επιλέξτε την αιτιολογία της κίνησης από τον αντίστοιχο πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab] ή καταχωρήστε όποιο σχόλιο επιθυμείτε ελεύθερα.

· Καθαρή Αξία

Εισάγετε την αξία που αναγράφεται στο παραστατικό. Σε παρένθεση εμφανίζεται το νόμισμα που έχετε ορίσει για τον πελάτη (πχ. USD) και δίπλα ακριβώς εμφανίζεται η αξία στο ξένο νόμισμα. Κάτω από τη σειρά του ξένου νομίσματος εμφανίζεται η αξία στο τοπικό νόμισμα.

· Φ.Π.Α.

Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παραπάνω αξία τόσο στο τοπικό και στο ξένο νόμισμα.

· Άλλα Έξοδα

Τα διάφορα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται ο πελάτης τόσο στο τοπικό και στο ξένο νόμισμα.

· Σύνολο

Αυτόματα υπολογίζεται το σύνολο της καθαρής αξίας, του Φ.Π.Α. και των άλλων εξόδων στο τοπικό και στο ξένο νόμισμα.

· Αντιστοίχιση

Εάν εισάγετε «Ναι» στο πεδίο αυτό, τότε θα μπορείτε να αντιστοιχίσετε το συνολικό ποσό της κίνησης αυτής με άλλες κινήσεις του ίδιου πελάτη. Ο τρόπος που γίνονται οι αντιστοιχίσεις περιγράφεται αναλυτικά στην εργασία [Κινήσεις – Αντιστοιχίσεις] της ενότητας των πελατών.

· Αυτόματη

Εάν εισάγετε «Ναι» στην αυτόματη αντιστοίχηση, τότε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P θα κάνει αυτόματα όλες τις δυνατές αντιστοιχίσεις. Έτσι, το ποσό της κίνησης αυτής θα καλύψει αυτόματα όλα τα εκκρεμή παραστατικά του ίδιου πελάτη, αρχίζοντας από το παλαιότερο, μέχρι να εξαντληθεί. Την ίδια διαδικασία μπορείτε να κάνετε και αναλυτικά (όχι δηλαδή αυτόματα) με την εργασία [Κινήσεις – Αντιστοιχίσεις] της ενότητας των πελατών.

· Κάλυψη

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό της κίνησης που έχει ήδη καλυφθεί στο τοπικό ή στο ξένο νόμισμα (εάν χρησιμοποιήθηκε το τελευταίο κατά την καταχώρηση της κίνησης). Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε την τιμή του πεδίου.

· Υπόλοιπο

Στο πεδίο αυτό φαίνεται το ποσό της κίνησης που δεν έχει ήδη καλυφθεί στο τοπικό ή στο ξένο νόμισμα (εάν χρησιμοποιήθηκε κατά την καταχώρηση). Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε την τιμή του πεδίου.

· Συναλλαγματική Διαφορά

Το πεδίο αυτό υπολογίζεται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P από την επιλογή Αντιστοιχίσεις ή την επιλογή [Εργασίες – Ενημέρωση Οpen Item] της ίδιας ενότητας. Αφορά μόνο τις κινήσεις που έχουν Ξένο Νόμισμα.

.

Επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση της κίνησης απαντώντας ανάλογα στην ερώτηση που θέτει η εφαρμογή.

.