Αρχικές Κινήσεις

Η εργασία Αρχικές Κινήσεις είναι απαραίτητη στην περίπτωση που έχετε αντικαταστήσει την παλαιότερη έκδοση των Παγίων με αυτή των Παγίων Advanced.

Προσοχή! Εκτελέστε την εργασία αυτή αφού έχει προηγηθεί η εργασία μετατροπής των αρχείων. Με την επιλογή της εργασίας, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την εκτέλεση της και εάν απαντήσετε καταφατικά η εργασία θα εκτελεστεί αυτόματα.

.