Διαχείριση Πόντων

Παράμετροι

Υπολογισμός πόντων: Καθορίζει τον τρόπο που θα υπολογίζονται οι πόντοι που κερδίζονται σε κάθε παραστατικό και μπορεί να είναι είτε «Βάσει ειδών» είτε «Βάσει αξίας» είτε και τα δύο.

Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάσει ειδών» τότε λαμβάνονται υπόψη μόνο τα είδη που έχουν «Ενεργή» διαχείριση πόντων (στα στοιχεία τους) και οι πόντοι που προσφέρουν είναι: Ποσότητα πώλησης επί Συντελεστής πόντων.

Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάσει αξίας» τότε λαμβάνεται υπόψη το πληρωτέο του παραστατικού και αν καθοριστεί υπολογισμός «Βάσει συντελεστή» οι πόντοι που κερδίζονται είναι: Πληρωτέο επί Συντελεστής (αξίας σε πόντους), ενώ αν καθοριστεί υπολογισμός «Βάσει κλίμακας» τότε οι πόντοι προκύπτουν από την εφαρμογή της «Κλίμακας αξιών παραστατικού». 

Όταν ο υπολογισμός είναι «Βάσει ειδών και αξίας» τότε εφαρμόζονται και οι δύο τρόποι αθροιστικά.

Εξαργύρωση πόντων: Καθορίζει τον τρόπο που θα εξαργυρώνονται οι κερδισμένοι πόντοι σε κάποιο παραστατικό και μπορεί να είναι είτε «Με έκπτωση» είτε «Με δώρο». Η επιλογή «Εξαργύρωση στο επόμενο παραστατικό» ρυθμίζει το αν στην εξαργύρωση θα συμμετέχουν και οι κερδισμένοι πόντοι από το τρέχον παραστατικό.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται «Με έκπτωση» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε έκπτωση που εφαρμόζεται στο σύνολο του παραστατικού. Αν καθοριστεί εξαργύρωση «Βάσει συντελεστή» τότε η έκπτωση είναι: Υπόλοιπο πόντων του πελάτη επί Συντελεστής εξαργύρωσης, ενώ αν καθοριστεί «Βάσει κλίμακας» τότε η έκπτωση προκύπτει από την εφαρμογή της «Κλίμακας εξαργύρωσης πόντων».

Η επιλογή «Εξαργύρωση σε παραστατικό μικρότερης αξίας» ρυθμίζει τον αν θα επιτρέπεται η εξαργύρωση σε παραστατικά που η αξία τους είναι μικρότερη από την έκπτωση που προκύπτει (οπότε η παραπάνω έκπτωση «χάνεται» για τον πελάτη).

Όταν η εξαργύρωση γίνεται «Με δώρο» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα), δηλαδή είδη που προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση 100%. Η επιλογή των ειδών – δώρων γίνεται σε ειδική οθόνη κατά την καταχώρηση του παραστατικού και από την λίστα των προκαθορισμένων «Ειδών εξαργύρωσης πόντων».

Κλίμακα Αξιών Παραστατικού

Στο σημείο αυτό καθορίζεται η κλίμακα μετατροπής του πληρωτέου ενός παραστατικού σε κερδισμένους πόντους για τον πελάτη και χρησιμοποιείται από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος υπολογισμού πόντων.

Κλίμακα Εξαργύρωσης Πόντων

Εδώ καθορίζεται η κλίμακα μετατροπής του υπολοίπου των πόντων ενός πελάτη σε αξία έκπτωσης και χρησιμοποιείται από την εφαρμογή όταν είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος εξαργύρωσης πόντων.