Προβολή

Χρησιμοποιήστε την εργασία Προβολή για να προβάλλετε τις κινήσεις που θέλετε, αφού τις επιλέξετε με το γνωστό από την προηγούμενη εργασία τρόπο. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, δεν σας επιτρέπει να κάνετε καμία αλλαγή στα δεδομένα.

.