Ενημέρωση Λογιστικής

Η εργασία αυτή εκτελείται μόνον στις εγκαταστάσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟY E.R.P. που περιλαμβάνουν την ενότητα της Γενικής Λογιστικής. Περιλαμβάνονται Ενημέρωση Αποσβέσεων, Ενημέρωση Κινήσεων και ενημέρωση Αναπροσαρμογών.

Για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να έχετε καταχωρήσει στην επιλογή [Οργάνωση – Ειδικές Παράμετροι – Παράμετροι Παγίων], τις απαραίτητες ρυθμίσεις όσον αφορά την ενημέρωση της γενικής λογιστικής, όπως επίσης, να έχετε εισάγει στα πάγιά σας τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής.

Ενημέρωση αποσβέσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία ενημέρωση αποσβέσεων ώστε να δημιουργηθούν στη γενική λογιστική, τα άρθρα αποσβέσεων.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε επανενημέρωση των ήδη ενημερωμένων αποσβέσεων. Ορίστε στη συνέχεια το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ενημερωθούν οι αποσβέσεις στη γενική λογιστική, την ημερομηνία και το παραστατικό των άρθρων καθώς και εάν θέλετε συμψηφισμό κινήσεων (όλες οι αποσβέσεις στο ίδιο άρθρο) για τα πάγια που θα περιληφθούν.

Επιλέξτε τέλος, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα πάγια για τα οποία θα ενημερώσετε τη γενική λογιστική.

Η εργασία εκτελείται σε δύο στάδια. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος υπαρκτότητας των απαραίτητων λογαριασμών και αν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, ακολουθεί η καταχώρηση των άρθρων αποσβέσεων.

Ενημέρωση κινήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία ενημέρωση κινήσεων ώστε να δημιουργηθούν στη γενική λογιστική, τα άρθρα για τις εμπορικές κινήσεις των παγίων.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε επανενημέρωση των ήδη ενημερωμένων κινήσεων. Ορίστε στη συνέχεια το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ενημερωθούν οι κινήσεις στη γενική λογιστική καθώς και εάν θέλετε συμψηφισμό κινήσεων (όλες οι κινήσεις του ίδιου συναλλασσόμενου και της ίδιας ημερομηνίας στο ίδιο άρθρο) για τα πάγια που θα περιληφθούν.

Επιλέξτε τέλος, τους κωδικούς των κινήσεων που θα ενημερωθούν από το σχετικό πίνακα που προβάλλει η εφαρμογή.

Η εργασία εκτελείται σε δύο στάδια. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος υπαρκτότητας των απαραίτητων λογαριασμών και αν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, ακολουθεί η καταχώρηση των άρθρων αποσβέσεων.

Ενημέρωση αναπροσαρμογών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ενημέρωση αναπροσαρμογών ώστε να δημιουργηθούν στη γενική λογιστική τα άρθρα για τις αναπροσαρμογές των παγίων.

Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε επανενημέρωση των ήδη ενημερωμένων κινήσεων. Ορίστε στη συνέχεια το παραστατικό που θα περιλαμβάνουν οι κινήσεις που θα δημιουργηθούν στη γενική.

Επιλέξτε τέλος, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης, τα πάγια για τα οποία θα ενημερώσετε τη Γενική Λογιστική.

Η εργασία εκτελείται σε δύο στάδια. Αρχικά γίνεται ο έλεγχος υπαρκτότητας των απαραίτητων λογαριασμών και αν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, ακολουθεί η καταχώρηση των άρθρων αποσβέσεων.

.