Επεξεργασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην εργασία Επεξεργασία ορίζετε για κάθε σενάριο προϋπολογισμών που έχετε οργανώσει, τους κωδικούς αποθήκης και πελατών που θα περιλαμβάνονται.

Επιλέξτε αρχικά, το σενάριο που θέλετε να επεξεργαστείτε, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Στη συνέχεια, επιλέξτε τους κωδικούς της πρώτης διάστασης χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Στη γραμμή επανάληψης της δεύτερης διάστασης, επιλέξτε τους κωδικούς που θέλετε να μετέχουν στην επεξεργασία, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης.

Κατόπιν, στη στήλη των προϋπολογιστικών στοιχείων, καταχωρείτε το ετήσιο προϋπολογιστικό μέγεθος ποσοτήτων ή αξιών.

Εάν στην οργάνωση του σεναρίου, προϋπήρχε δηλωμένο μοντέλο κατανομής, τότε αυτόματα εμφανίζεται πίνακας με την μηνιαία ανάλυση των ποσών αυτών.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πίνακας με την μηνιαία ανάλυση εμφανίζεται μηδενισμένος, οπότε, με τη χρήση του πλήκτρου F5 επιλέγετε τη στιγμή εκείνη κάποιο μοντέλο κατανομής, ώστε να υπολογιστεί η μηνιαία ανάλυση.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα, στη στήλη των προϋπολογιστικών στοιχείων και για συγκεκριμένο ζεύγος διαστάσεων, η κατανομή ή η ανακατανομή του συνολικού ετήσιου μεγέθους που έχει ήδη διαμοιραστεί στις περιόδους, να γίνει βάσει των στοιχείων της προηγούμενης χρήσης, με την χρήση του πλήκτρου F6.

Τα υπόλοιπα στοιχεία στη γραμμή της δεύτερης διάστασης, ενημερώνονται ως εξής:

 Με τη χρήση του πλήκτρου F3 ενημερώνονται οι στήλες που αφορούν στα πραγματοποιηθέντα μεγέθη, τόσο για τους υπάρχοντες όσο και για νέους συνδυασμούς,
 Με τη χρήση του πλήκτρου F4 ενημερώνονται οι στήλες που αφορούν στα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης.
 Οι κωδικοί των δύο διαστάσεων, μπορούν να καταχωρηθούν είτε με την ορισμένη στην οργάνωση κύρια διάσταση είτε αντεστραμμένοι με την χρήση του πλήκτρου F2.

Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο [Escape] για να τερματίσετε την εργασία.

.

Προηγούμενο

Οργάνωση

Επόμενο

Αποτελέσματα