Πίνακες

Στην εργασία Πίνακες περιλαμβάνονται οι 7 παρακάτω επιλογές:

1.Χαρακτηριστικό – 1
2.Χαρακτηριστικό – 2
3.Τιμοκατάλογοι
4.Περιοχές Τιμοκαταλόγων
5.Τρόποι Πληρωμής
6.Τρόποι Αποστολής
7.Αιτιολογίες
· Χαρακτηριστικά 1 και 2

Οι εργασίες Χαρακτηριστικό 1 και 2 πελατών δημιουργούν τους αντίστοιχους πίνακες χαρακτηριστικών (κατηγοριών) από τους οποίους επιλέγετε κατηγορία όταν εισάγετε κάποιο νέο πελάτη στο αρχείο πελατών. Συνιστάται η χρήση του ενός για το επάγγελμα του πελάτη και του άλλου για την περιοχή του. Εισάγετε τον κωδικό της κατηγορίας και ακριβώς δίπλα την περιγραφή της. Ο κωδικός είναι αλφαριθμητικό πεδίο, δηλαδή μπορεί να αποτελείται από γράμματα, ψηφία ή συνδυασμό τους. Πατήστε το πλήκτρο [Escape] και καταχωρήστε ή όχι τις επιλογές σας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

· Τιμοκατάλογοι

Η λειτουργία της συγκεκριμένης εργασίας έχει αναπτυχθεί στην ενότητα της Αποθήκης στην εργασία [Λοιπά Αρχεία – Πίνακες – Τιμοκατάλογοι].

· Περιοχές Τιμοκαταλόγων

Με την εργασία Περιοχές Τιμοκαταλόγων μπορείτε να ορίσετε την ονομασία των περιόχων τιμοκαταλογών που δημιουργείται στην ενότητα της Αποθήκης στην εργασία [Λοιπά Αρχεία – Πίνακες – Τιμοκατάλογοι].

· Τρόποι Πληρωμής

Η εργασία Τρόποι Πληρωμής δημιουργεί τους τρόπους πληρωμής που θα έχετε στη διάθεσή σας κατά την εισαγωγή των στοιχείων των πελατών. Δίνετε τον κωδικό και την περιγραφή του Τρόπου Πληρωμής. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο [Tab] εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία. Στο πεδίο “Κωδικός Γ.Λ.” μπορείτε να συμπληρώσετε το τμήμα του κωδικού του λογαριασμού Γενικής Λογιστικής που αντιστοιχεί στον τρόπο πληρωμής (για την περίπτωση σεναρίου ενημέρωσης Γ.Λ. μέσω Τρόπου Πληρωμής). Στα πεδία που αφορούν Κίνηση πελάτη και Κίνηση προμηθευτή, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας το πλήκτρο [Tab], τους κωδικούς κίνησης πελατών και προμηθευτών αντίστοιχα, που θα επηρεάζονται με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. Ακόμα μπορείτε να συμπληρώσετε το ποσοστό της αξίας της κίνησης πελάτη ή προμηθευτή που θα εξοφλείται με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.

Για κάθε τρόπο πληρωμής μπορείτε να εισάγετε προαιρετικά κάποιο Ποσοστό έκπτωσης. Αν αυτό συμπληρωθεί, τότε κατά την καταχώρηση παραστατικών με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής, θα υπολογίζεται η έκπτωση αυτή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε με το πλήκτρο [Tab], εάν η έκπτωση θα διαμορφώνει τις τιμές των ειδών ανά γραμμή παραστατικού ή αν θα γίνει στη συνολική αξία του παραστατικού.

Τέλος, αν ο τρόπος πληρωμής περιλαμβάνει Δόσεις, τότε εισάγετε τον Αριθμό των δόσεων , την Περιοδικότητα και τον Αριθμό ημερών έναρξης των δόσεων.

· Τρόποι Αποστολής

Οι Τρόποι Αποστολής δημιουργούνται ακριβώς όπως και οι παραπάνω τρόποι πληρωμής. Δίνετε τον κωδικό και την περιγραφή του Τρόπου Αποστολής. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο [Tab] εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία. Στο πεδίο “Κωδικός Γ.Λ.” μπορείτε να συμπληρώσετε το τμήμα του κωδικού του λογαριασμού Γενικής Λογιστικής που αντιστοιχεί στον τρόπο αποστολής (για την περίπτωση σεναρίου ενημέρωσης Γ.Λ. μέσω Τρόπου Αποστολής). Για τα πεδία που αφορούν την Έκπτωση, δείτε την περιγραφή της προηγούμενης εργασίας. Η στήλη Κωδικός Intrastat αφορά τις Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Παραδόσεις.

· Αιτιολογίες

Με την εργασία Αιτιολογίες Κινήσεων πελατών μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα με τις συνηθέστερες αιτιολογίες κινήσεων πελατών, έτσι ώστε να επιλέγετε απ’ αυτόν κάθε φορά που εισάγετε την κίνηση και βρίσκεστε στο πεδίο της αιτιολογίας της.

Καταχωρείτε την αιτιολογία και τον κωδικό της, με παρόμοιο τρόπο όπως σε όλους τους πίνακες.

.