Αναλυτικό Μητρώο Παγίων

Με την εργασία αυτή τυπώνεται αναλυτικά όλη η ιστορία του παγίου (μία γραμμή για κάθε κίνηση). Για κάθε κίνηση παγίων απεικονίζονται: Ημερομηνία κίνησης, αιτιολογία, παραστατικό, στοιχεία κτήσης του παγίου, στοιχεία αποσβέσεων του παγίου, στοιχεία μειώσεων και πωλήσεων του παγίου, η αναπόσβεστη αξία και ο πελάτης / προμηθευτής.

Η εκτύπωση αυτή μπορεί να αποσταλεί και στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγια