Παραμετροποίηση MyDATA

.

1.Στις Γενικές παραμέτρους προστέθηκαν οι παράμετροι «Ενεργά MyDATA» (Ν/Ο), «Χρήστης myDATA» και «Κλειδί myDATA».

.

Ενεργά myDATA (Ν/Ο): Ενεργοποιείστε την διαχείριση των myDATA.

Χρήστης myDATA: Εισάγετε τον χρήστη που θα χρησιμοποιηθεί από τις εργασίες myDATA για την ανταλλαγή των δεδομένων με την ΑΑΔΕ.

Κλειδί myDATA: Εισάγετε το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί από τις εργασίες myDATA για την ανταλλαγή των δεδομένων με την ΑΑΔΕ.

.

.

2.Στον «Σχεδιασμό παραστατικών πώλησης» προστέθηκε το πεδίο myDATA «Κωδικός αποστολής από εκδότη». Εισάγετε τον κωδικό αποστολής του κάθε παραστατικού στα myDATA.

.

.

3.Στον «Σχεδιασμό παραστατικών αγορών» προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «Αυτοτιμολόγηση» (Ν/Ο), «Κωδικός αποστολής από λήπτη» και «Κωδικός μη αποστολής από εκδότη».

.

Αυτοτιμολόγηση (Ν/Ο): Καθορίστε αν το παραστατικό αφορά ή όχι αυτοτιμολόγηση.

Κωδικός myDATA αποστολής από λήπτη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής του παραστατικού στα myDATA, όταν το διαβιβάζει ο λήπτης.

Κωδικός myDATA μη αποστολής από εκδότη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής του παραστατικού στα myDATA, για τις περιπτώσεις που θα το διαβιβάσει ο λήπτης λόγω μη αποστολής του από τον εκδότη.

.

.

4. Στον «Σχεδιασμό σειρών πωλήσεων / αγορών» προστέθηκε το πεδίο «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA (Ν/Ο)». Καθορίστε «ΝΑΙ» για τις σειρές, πχ. λιανικής, που δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στα myDATA από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, γιατί την διαβίβαση την πραγματοποιεί κάποιος μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ ή κάποια ταμειακή. Επίσης προστέθηκε το πεδίο «Άμεση αποστολή myDATA». Καθορίστε «ΝΑΙ» αν θα πρέπει τα στοιχεία myDATA να αποστέλλονται άμεσα στην ΑΑΔΕ.

.

.

5. Στο «Σχεδιασμό κινήσεων πελατών» στις Κινήσεις των εισπράξεων προστέθηκε το πεδίο «MyDATA» με τιμές: 1= Επαγ. Λογαριασμός ημεδαπής, 2 = Επαγ. Λογαριασμός αλλοδαπής, 3 = Μετρητά, 4 = Επιταγή. Εισάγετε τον σχετικό κωδικό για την ορθή απεικόνιση της σχετικής αξίας στη καρτέλα «Τρόπος πληρωμής» της εγγραφής myDATA .

.

.

6. Στα «Έξοδα / Φόροι» πωλήσεων και αγορών προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «Τύπος myDATA», «Κωδικός παρακράτησης φόρου», «Κωδικός τέλους», «Κωδικός λοιπών φόρων», «Κωδικός χαρτοσήμου».

.

Τύπος myDATA: Εισάγετε τον τύπο του εξόδου/φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδ. παρακρ/σης φόρου: Εισάγετε την κατηγορία του παρακρατούμενου φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός τέλους: Εισάγετε την κατηγορία του τέλους επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός λοιπόν φόρων: Εισάγετε τον κατηγορία του φόρου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

Κωδικός χαρτοσήμου: Εισάγετε την κατηγορία χαρτοσήμου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές.

.

.

7. Στις «Κατηγορίες ΦΠΑ» προστέθηκε η στήλη «myDATA».

.

.

8.Στις «Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ» προστέθηκε η στήλη «myDATA».

.

.

9.Στις «Λογιστικές κατηγορίες ειδών» προστέθηκαν τα πεδία myDATA: «Χαρακτηρισμός εσόδων» και ο «Χαρακτηρισμός εξόδων». Εισάγετε την κατηγορία εσόδων / εξόδων στα myDATA. Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.

.

.

.