Περίοδοι Χρήσης

Στην εργασία αυτή καθορίζεται η διαχειριστική χρήση κατανεμημένη σε 12 περιόδους. Προϋπόθεση για τη χρονική οριοθέτηση της τρέχουσας χρήσης, είναι ο καθορισμός των περιόδων που αφορούν την προηγούμενη από αυτή χρήση. Για το λόγο αυτό, ο καθορισμός ξεκινά με την εισαγωγή της πρώτης ημέρας της πρώτης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Αυτόματα, το πρόγραμμα καθορίζει την τελευταία ημέρα αυτής και με διαδοχικά [Enter] από το χρήστη, κατανέμονται οι ημερομηνίες των επομένων περιόδων έως ότου περατωθεί ο ορισμός των περιόδων και για τις δύο χρήσεις.

Ο χρήστης απλώς επεμβαίνει στις στήλες της ονομασίας των περιόδων. Το πρόγραμμα διενεργεί επίσης έλεγχο για την ορθότητα στην ακολουθία των ημερομηνιακών διαστημάτων, εμφανίζοντας ανάλογο μήνυμα για επανέλεγχο αυτών.

.