Εκτυπωτές

Στην εργασία Εκτυπωτές καθορίζεται σε κάθε έναν από τους 4 διαθέσιμους εκτυπωτές το κανάλι από το οποίο ο υπολογιστής “βλέπει” τον εκτυπωτή, το πλάτος σε χαρακτήρες της κανονικής και της συμπυκνωμένης εκτύπωσης και τα «Εscape Sequences» για το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τα τελευταία υπάρχουν στο Εγχειρίδιο Χρήσης του ή των εκτυπωτών που ορίζετε. Όσον αφορά το κανάλι εκτύπωσης, η ονομασία που θα καθορισθεί για κάθε θύρα όπου θα συνδέεται εκτυπωτής είναι:

Parallel Port 1: lpt1    Serial Port 1: com1

Parallel Port 2: lpt2    Serial Port 2: com2

Στη συνέχεια, στον πίνακα των escape sequences δηλώνονται οι αντίστοιχοι αριθμοί για οριζόντια συμπύκνωση και ακύρωσή της, κατακόρυφη συμπύκνωση και ακύρωσή της, διπλή εκτύπωση και ακύρωσή της, έντονη εκτύπωση και ακύρωσή της, αλλαγή γραμμής, και αλλαγή σελίδας.

Αριθμοί που ανήκουν στη στήλη κάτω από τα σύμβολα ## δηλώνουν πόσους από τους αριθμούς που βρίσκονται δεξιά τους θα ληφθούν υπόψη κατά την καταχώρηση των Εscape Sequences. Έτσι, εάν για παράδειγμα στην οριζόντια συμπύκνωση και κάτω από την στήλη ## εισαχθεί ο αριθμός 1, αυτό σημαίνει ότι μόνο ο πρώτος αριθμός δεξιά θα ληφθεί υπόψη.

Στον εκτυπωτή με αριθμό 4 καταχωρούνται τα χαρακτηριστικά για τα αρχεία χαρακτήρων ΑSCΙΙ τα οποία μπορεί να δημιουργεί το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εφ’ όσον ζητηθεί από τις εξόδους εκτύπωσης.

.