Υπολογισμός Τόκων

Με την εργασία Υπολογισμός Τόκων υπολογίζονται αυτόματα οι τόκοι των αξιογράφων και καταχωρούνται κινήσεις χρέωσης τόκων στο σχετικό αρχείο (πελατών – προμηθευτών). Επιλέξτε αρχικά εάν θέλετε να υπολογίσετε τόκους για κάποιο συγκεκριμένο αξιόγραφο ή για όλα απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.

Εάν επιλέξατε συγκεκριμένο αξιόγραφο πρέπει στη συνέχεια να το ορίστε. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να ορίσετε εάν θα υπολογίσετε τόκους για τα εισπρακτέα ή τα πληρωτέα αξιόγραφα. Επιλέξτε στη συνέχεια, τα είδη των αξιογράφων για τα οποία θα εκτελεστεί η εργασία, επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλει η εφαρμογή. Δηλώστε στη συνέχεια, τον κωδικό της κίνησης που θα δημιουργηθεί στο σχετικό αρχείο (πελατών ή προμηθευτών ανάλογα), επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλει η εφαρμογή. Επιλέξτε κατόπιν, εάν θέλετε ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια περίοδο χρέωσης τόκων καθώς και τις ημερομηνίες λήξης των αξιογράφων για τα οποία θα εκτελεστεί η εργασία.

Τέλος, δηλώστε την τελική ημερομηνία υπολογισμού τόκων, τον τρόπο ανατοκισμού και επιβεβαιώστε ή όχι την εκτέλεση της εργασίας, ώστε να παραχθούν οι σχετικές κινήσεις στους πελάτες ή τους προμηθευτές σας.

Θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του υπολοίπου του αξιογράφου.

2. Ο υπολογισμός των τόκων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του αξιογράφου ή από την επομένη της <ημερομηνία λήξης + ημέρες χάριτος> μέχρι την τελική ημερομηνία υπολογισμού.

3. Εάν το εύρος λήξης δεν ίσο με την ίδια την περίοδο, τότε ο υπολογισμός των τόκων γίνεται με βάση την μικρότερη υποδιαίρεση της περιόδου.

.