Νέο πάγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέο Πάγιο για την εισαγωγή νέου παγίου.

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πάγιο στοιχείο είναι:

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του παγίου, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τη μορφή του κωδικού που έχετε ορίσει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πάγια].

· Περιγραφή

Εισάγετε την περιγραφή του παγίου.

· Κωδικός συσχέτισης

Πολλά διαφορετικά πάγια μπορούν να έχουν τον ίδιο κωδικό συσχέτισης.

· Ενεργό

Δηλώνετε αν το πάγιο είναι ενεργό σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια. Το πεδίο δεν επηρεάζει άλλες εργασίες.

· Κατηγορία

Επιλέξτε την κατηγορία του παγίου από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα γίνεται από την επιλογή [Πίνακες – Κατηγορίες].

Μόλις επιλέξετε την κατηγορία του παγίου συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία “Μέθοδος απόσβεσης”, “Συντελεστής απόσβεσης” και “Συντ.προσθ./ εναλ.” με τα αντίστοιχα στοιχεία του πίνακα.

· Αποσβένεται

Δηλώστε εάν το συγκεκριμένο πάγιο υπόκειται η όχι σε αποσβέσεις.

· Μέθοδος απόσβεσης

Εισάγετε τη μέθοδο απόσβεσης που θα ακολουθήσει το πάγιο που μπορεί να είναι είτε Γραμμική είτε Φθίνουσα.

Η γραμμική μέθοδος υπολογίζει τις αποσβέσεις στην αξία κτήσης του παγίου.

Η φθίνουσα μέθοδος, υπολογίζει τις αποσβέσεις του πρώτου έτους στην αρχική αξία, ενώ από το δεύτερο έτος και μετά υπολογίζει τις αποσβέσεις στην αναπόσβεστη αξία του παγίου. Ειδικά για τη φθίνουσα μέθοδο υπάρχει στην [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Πάγια] η παράμετρος “Απομένουσα αξία %” για ολική απόσβεση στη χρήση, όπου το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. υπολογίζει τις αποσβέσεις για την τελευταία χρονιά ως εξής: όταν η Αξία αγοράς επί το Ποσοστό της παραμέτρου είναι μικρότερη ή ίση με την Απόσβεση της χρήσης, τότε επιμερίζει ισόποσα ανά μήνα την απόσβεση της χρήσης.

· Συντελεστής απόσβεσης

Εισάγετε το συντελεστή απόσβεσης του παγίου.

· Συντελεστής Πρόσθετων αποσβέσεων

Εισάγετε το συντελεστή πρόσθετης απόσβεσης του παγίου.

· Συντελεστής Εναλλακτικών αποσβέσεων

Εισάγετε το συντελεστή εναλλακτικής απόσβεσης του παγίου.

· Απόσβεση στη Χρήση

Δηλώνετε «Ναι» αν θέλετε να ισχύει για το πάγιο το κριτήριο της ολικής απόσβεσης μέσα στη χρήση.

· Υπολειμματική αξία

Eίναι η αξία με την οποία θα απομείνει η κάθε μονάδα ποσότητας του παγίου, όταν αυτό θα αποσβεστεί πλήρως.

· Παρατηρήσεις

Στο πεδίο παρατηρήσεις μπορείτε να εισάγετε ελεύθερα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία για το πάγιο.

· Αριθμός μητρώου, Serial Νumber, Kωδικός εγκατάστασης

Εισάγετε τα στοιχεία αυτά, εάν τα γνωρίζετε, ώστε να προσδιορίσετε ακριβέστερα το συγκεκριμένο πάγιο.

· Τμήμα

Επιλέξτε από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab], το τμήμα της εταιρείας που θα ενταχθεί το πάγιο. Η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα γίνεται από την επιλογή [Πίνακες – Τμήματα].

· Θέση

Επιλέξτε από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab], τη θέση του παγίου στο τμήματα της εταιρίας. Η καταχώρηση των στοιχείων του πίνακα γίνεται από την επιλογή [Πίνακες – Θέσεις].

· Αφορολόγητο αποθεματικό

Επιλέξτε από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab] το αφορολόγητο αποθεματικό, με τη χρήση του οποίου προβήκατε στην αγορά του παγίου.

· Συμμετοχή σε λειτουργικό κόστος

Δηλώνετε «Ναι» αν το πάγιο συμμετέχει στο κόστος λειτουργίας του.

· Αξία επιχορήγησης

Αν για το πάγιο πήρατε κάποια επιχορήγηση, συμπληρώστε το ποσό με το οποίο επιχορηγηθήκατε.

· Ημερομηνία ένταξης, ποσότητα ένταξης, αξία ένταξης, έναρξη αποσβέσεων

Συμπληρώνετε τα αντίστοιχα στοιχεία ένταξης του παγίου. Με τα στοιχεία αυτά, εισάγεται αυτόματα και η κίνηση αγοράς του παγίου, την οποία μπορείτε αργότερα να συμπληρώσετε με επιπλέον στοιχεία.

· Αποσβέσεις απογραφής

Στην περίπτωση που για το πάγιο έχετε ήδη υπολογίσει αποσβέσεις χειρόγραφα ή με κάποια άλλη εφαρμογή, συμπληρώστε την αξία των αποσβέσεων αυτών.

· Λήξη αποσβέσεων

Yπολογίζεται από το πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία του παγίου.

· Υπόλοιπο

Yπολογίζεται από το πρόγραμμα με βάση τις κινήσεις του παγίου και πρόκειται για την ποσότητα υπολοίπου του παγίου.

Τα πεδία “Αξία επιτροπής”, “Αξία σε φορολογικά αναγνωρίσιμη απόσβεση”, “Ημερομηνία μετατροπής” και “Ημερομηνία ισολογισμού” συμπληρώνονται αυτόματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. εάν το πάγιο έχει προέλθει από μετατροπή εταιρίας.

· Έναρξη αδράνειας, λήξη αδράνειας, Ώρες αδράνειας

Συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν θέλετε να υπολογιστούν αποσβέσεις χρήσης. Αυτό το χρονικό διάστημα λαμβάνεται υπόψιν από την εργασία υπολογισμού αποσβέσεων. Aν σας χρειάζεται, ανανεώνετε το χρονικό διάστημα, σε κάθε χρήση.

Ειδικά πεδία

Στην σελίδα με τα ειδικά πεδία μπορείτε να εισάγετε τα οριζόμενα από το χρήστη πεδία του παγίου σας (κείμενα 1, 2, 3 και 4, ημερομηνίες 1, 2 και 3, πίνακες 1, 2 και 3, καθώς και αριθμοί 1, 2, 3, 4, 5 και 6). Λεπτομέρειες για τη χρήση των πεδίων αυτών δείτε στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Πίνακες – Extra Πεδία].

Στη συνέχεια εμφανίζεται η τρίτη σελίδα με τα οικονομικά στοιχεία του παγίου. Τα περισσότερα πεδία σε αυτή τη σελίδα ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που καταχωρείται μια σχετική κίνηση.

· Υπολογισμός αποσβέσεων

Είναι η ημερομηνία, μέχρι την οποία έχουν υπολογιστεί αποσβέσεις για το πάγιο. Κατά την εισαγωγή νέου παγίου, συμπληρώνεται από το χρήστη ενώ στη συνέχεια ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που εισάγετε μία κίνηση αποσβέσεων του παγίου.

· Ενημέρωση αποσβέσεων

Είναι η ημερομηνία, μέχρι την οποία έχουν δημιουργηθεί άρθρα αποσβέσεων στη λογιστική. Κατά την εισαγωγή νέου παγίου, συμπληρώνεται από το χρήστη ενώ στη συνέχεια ενημερώνεται αυτόματα, κάθε φορά που ενημερώνεται η λογιστική από τις αποσβέσεις του παγίου.

· Ενημέρωση αναπροσαρμογών

Είναι η ημερομηνία, μέχρι την οποία έχουν δημιουργηθεί άρθρα αναπροσαρμογών στη λογιστική. Κατά την εισαγωγή νέου παγίου, συμπληρώνεται από το χρήστη ενώ στη συνέχεια ενημερώνεται αυτόματα, κάθε φορά που ενημερώνεται η λογιστική από τις αναπροσαρμογές του παγίου.

· Αξία επισκευών, αξία συντηρήσεων

Συμπληρώνονται από το πρόγραμμα, κάθε φορά που εισάγετε μία κίνηση επισκευής ή συντήρησης.Μπορείτε όμως, να συμπληρώνετε τα πεδία αυτά κατ’ ευθείαν, χωρίς τη καταχώρηση κινήσεων.Κόστος εγκατάστασης

Συμπληρώνετε αυτά τα πεδία, εάν σας είναι χρήσιμα.

Στοιχεία Ασφαλειών

Πατήστε το πλήκτρο [F5] για να καταχωρήσετε στοιχεία για τις ασφάλειες του παγίου, εάν το έχετε ασφαλίσει.

Εισάγετε τις ασφαλιστικές εταιρίες που έχετε ασφαλίσει το πάγιο, την αξία ασφάλισης, τον αριθμό συμβολαίου, τη λήξη της ασφάλισης και το είδος της.

Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής

Πατήστε το πλήκτρο [F6] για να καταχωρήσετε τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής που θα ενημερώνονται αυτόματα από τις κινήσεις των παγίων.

Εισάγετε τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής του παγίου, των αποσβεσθέντων, των τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων, των διαφορών αναπροσαρμογών, των αποσβέσεων της περιόδου αδράνειας, το λογαριασμό πωλήσεων και επιχορηγήσεων του παγίου, τους λογαριασμούς έκτακτων εσόδων και αφορολόγητου αποθεματικού, καθώς και τους λογαριασμούς που θα μεταφερθεί το κέρδους ή η ζημιάς από τυχόν πώληση του.

Εάν το συγκεκριμένο πάγιο είναι εκμετάλλευσης (ενοικιάζεται, κλπ), συμπληρώστε το στη συνέχεια, ταυτόχρονα με τους λογαριασμούς παγίου εις χείρας και αποσβεσθέντων εις χείρας.

Ανάλυση σε κέντρα κόστους

Πατήστε το πλήκτρο [F7] για να καταχωρήσετε τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής που θα ενημερώνονται αυτόματα από τις κινήσεις των παγίων.

Εισάγετε τον αντικριζόμενο λογαριασμό του παγίου στην αναλυτική λογιστική και στη συνέχεια τους λογαριασμούς των κέντρων κόστους στα οποία μετέχει με τα αντίστοιχα ποσοστά τους.

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση του παγίου.

.