Παραγγελίες

Η εργασία Παραγγελίες τυπώνει την κατάσταση παραγγελιών στους προμηθευτές. Τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας, είναι όμοια με αυτά της εργασίας [Παραστατικά Αγοράς].

Στην εκτύπωση εμφανίζονται: Ημερομηνία, αριθμός & κατάσταση παραστατικού, σχετικό παραστατικό, κωδικός επωνυμία προμηθευτή, ημερομηνία & τόπος παράδοσης, αξία, έκπτωση, άλλα έξοδα, ΦΠΑ, σύνολο αξίας.

Εάν επιλέξατε λεπτομερειακή εκτύπωση, τότε, για κάθε παραγγελία εκτυπώνονται επιπλέον, τα στοιχεία των ειδών που περιέχει. Τα στοιχεία ειδών που απεικονίζονται είναι: κωδικός & περιγραφή είδους, αποθηκευτικός χώρος εισαγωγής ποσότητα, τιμή, έκπτωση και τελική αξία είδους.

Συγκεντρωτική Παραγγελιών

Η εργασία Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραγγελιών εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της προηγούμενης εργασίας.

Επιλέξτε όλες τις παραμέτρους παρόμοια με την προηγούμενη εκτύπωση και επιπλέον δηλώστε, τις ημερομηνίες από και έως παραλαβής των παραγγελιών.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται τα εξής πεδία: Κωδικός περιγραφή & ποσότητα είδους, ημερομηνία, αριθμός & κατάσταση παραστατικού, κωδικός επωνυμία προμηθευτή, υποκατάστημα, όγκος & βάρος είδους.

Ανεξόφλητες Παραγγελίες

Η εργασία Ανεξόφλητες Παραγγελίες εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση των παραγγελιών που δεν είναι πλήρως εξοφλημένες.

Τα κριτηρία επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας είναι όμοια με αυτά της εργασίας [Ανεξόφλητα Παραστατικά], με τη διαφορά ότι στη συγκεκριμένη εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε μόνο παραστατικά παραγγελιών και όχι αγορών.

Για κάθε παραγγελία που θα περιληφθεί, απεικονίζονται: Ημερομηνία, αριθμός παραστατικού, κατάσταση, τρόπος πληρωμής, κωδικός και επωνυμία προμηθευτή, αξία και υπόλοιπο προς εξόφληση.

Προηγούμενο

Αγορές

Επόμενο

Λοιπές