Πολυεταιρικές

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εκτυπώσετε μαζικά, καταστάσεις για πολλές εταιρίες, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση που διαχειρίζεστε περισσότερες από μια εταιρίες (π.χ. Λογιστικά γραφεία). Οι ακόλουθες εργασίες περιλαμβάνονται στην επιλογή αυτή:

1.Ισοζύγιο Περιόδου
2.Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού
3.Βιβλίο Απογραφής
4.Αναλυτικό Καθολικό
5.Έλεγχος Κινήσεων
6.Έντυπα Λογιστικής

Οι εργασίες της επιλογής είναι οι ίδιες που περιγράφηκαν στην επιλογή Λογιστικές Εκτυπώσεις και για το λόγο αυτό δεν αναλύονται περαιτέρω.

.

Επόμενο

Ειδικές