Άλλα Έξοδα

Η εργασία Άλλα Έξοδα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή μεταβολή του πίνακα των άλλων εξόδων. Από τον πίνακα αυτόν μπορείτε να επιλέγετε τις δύο κατηγορίες εξόδων που περιέχονται στο παράθυρο του τρόπου πληρωμής κατά την καταχώρηση παραστατικών αγοράς.

Εισάγετε αρχικά, την περιγραφή του εξόδου, τη βάση υπολογισμού (ποσότητα, αξία, ποσότητα * εισφορά), καθώς και το ποσοστό % επί της συνολικής αξίας των ειδών, εάν θέλετε η αξία του εξόδου να υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας αυτής.

Ορίστε στη συνέχεια, τον τύπο ΦΠΑ του εξόδου, την κατηγορία ΦΠΑ του εξόδου, επιλέγοντας από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab], καθώς επίσης τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής που πρέπει να ενημερωθούν με την πραγματοποίηση του εξόδου, τόσο για το ίδιο το έξοδο όσο και για το ΦΠΑ του.

Δηλώστε τέλος, τη συμπεριφορά του εξόδου, επιλέγοντας τα κατάλληλα flag, από αυτά που προβάλλει η εφαρμογή.

Έχετε διαθέσιμα 10 flags:

  1. Το έξοδο συμμετέχει στην κατάσταση ΚΕΠΥΟ,
  2. Αντιστροφή προσήμου \ Χρ – Πι σε ενημέρωση Γ. Λ.,
  3. Επιμερισμός των εξόδων βάσει αξίας,
  4. Επιμερισμός των εξόδων βάσει ποσότητας,
  5. Επιμερισμός των εξόδων βάσει ποσότητας 2,
  6. Επιμερισμός των εξόδων βάσει βάρους,
  7. Επιμερισμός των εξόδων βάσει όγκου,
  8. Αξία υπολογισμού + αξία 1ου εξόδου,
  9. Δεν υπόκειται σε απαλλαγή ΦΠΑ,
  10. Παρακράτηση φόρου

Μόλις ολοκληρώσετε το σχεδιασμό των εξόδων, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις αλλαγές, απαντώντας στη σχετική ερώτηση της εφαρμογής.