Κινήσεις Παραγωγής

Η εργασία αυτή εκτυπώνει αναλυτικά κάθε παραστατικό παραγωγής που έχετε καταχωρήσει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.. Επιλέξτε αρχικά, το χρονικό διάστημα του οποίου τα παραστατικά παραγωγής θέλετε να εκτυπώσετε και στη συνέχεια, τις σειρές παραστατικών.

Για κάθε παραστατικό παραγωγής απεικονίζονται: Αριθμός παραστατικού, κωδικός και περιγραφή ετοίμου προϊόντος και κωδικός συνταγής, ημερομηνία και ποσότητα παραγωγής, κατάσταση κίνησης, προϋπολογισθείσα και τρέχουσα αξία παραγωγής, ποσότητα ετοίμων, προϋπολογισθείσες εργατοώρες και κόστος εργατικών και τέλος, κωδικός, περιγραφή και συνολική ποσότητα ανάλωσης για κάθε υλικό του παραστατικού.