Λογιστικοί Έλεγχοι

Εδώ περιλαμβάνονται οι εξής τρεις υποεργασίες:

· Έλεγχος Α.Φ.Μ.

Η εργασία ελέγχου της ορθότητας του Α.Φ.Μ. εμφανίζει όσους πελάτες, προμηθευτές ή λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής δεν έχουν καθόλου Α.Φ.Μ., όσους έχουν λανθασμένο και όσους έχουν κοινό Α.Φ.Μ. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ελεγχθεί και βρείτε με τα γνωστά κλειδιά αναζήτησης τα στοιχεία που επιθυμείτε.

Για τα αρχεία πελατών ορίστε αν θέλετε πελάτες συγκεκριμένου πωλητή, ενώ για τα αρχεία πελατών / προμηθευτών ορίστε αν θέλετε να περιληφθούν οι πελάτες (ή προμηθευτές αντίστοιχα) που δεν κινήθηκαν.

Επιλέξτε κανάλι εκτύπωσης για να εκτελεστεί η εργασία.

· Οριακές ημερομηνίες

Η εργασία χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος. Η ημερομηνία που θα ορίσετε σε κάθε ένα από τα κυκλώματα Εμπορικό, Γ. Λογιστική, Αν. Λογιστική, λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη.

Η επόμενη ημερομηνιακή πληροφορία αφορά το τελευταίο ημερολογιακό διάστημα που ενημερώθηκε η Γ. Λογιστική από το Εμπορικό κύκλωμα.

Αν η χρήση σας ξεκινά πριν από την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ), ακολουθούν οι ημερομηνίες φραγής των κινήσεων της Θεωρημένης Αποθήκης, εφόσον είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος και σας πληροφορούν μέχρι ποιες ημερομηνίες απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτές βάσει των εκάστοτε απαιτήσεων του Κ.Β.Σ.

Τέλος, στα Θεωρημένα Ημερολόγια Λογιστικής εμφανίζεται ανά ημερολόγιο πρωτογενών εγγραφών, η ημερομηνία από την οποία και πρωθύστερα απαγορεύεται η διαγραφή τους.

· Αρίθμηση σελίδων βιβλίων

Αφορά τα θεωρημένα βιβλία που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο πίνακας που εμφανίζεται περιέχει τις τελευταίες αριθμήσεις των εκτυπωμένων σελίδων ανά θεωρημένο έντυπο. Επιδέχεται μεταβολές ως προς αυτές αναλυτικά και αφορά τις καταστάσεις:

1.Γενικό Ημερολόγιο
2.Ημερολόγιο Ταμείου
3.Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων
4.Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού
5.Ημερολόγιο Πωλήσεων
6.Ημερολόγιο Αγορών
7.Ημερολόγιο Υποκαταστημάτων
8.Θεωρημένο Ισοζύγιο
9.Ημερολόγιο συγκεντρωτικών εγγραφών
10.Γενικό Καθολικό
11.Μηνιαία κίνηση ειδών
12.Βιβλίο παγίων
13.Αναλυτικό μητρώο
14.Εκτύπωση αποσβέσεων χρήσης
15.Βιβλίο επενδύσεων επιχορηγήσεων παγίων
16.Βιβλίο επενδύσεων αφορολόγητων αποθεματικών
17.Αναλυτικής Λογιστικής

.

Προηγούμενο

Ετικέτες