Σχεδίαση Ετικετών

Σχεδίαση Ετικετών Draft

Ορίστε το πεδίο που θέλετε να εκτυπώνετε σε κάθε σειρά, επιλέγοντας από τον πίνακα που προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Αρχίζετε τοποθετώντας πεδία στην αριστερή στήλη, ορίστε κατόπιν τα κενά μεταξύ των στηλών και τέλος, τα πεδία της δεξιάς στήλης. Μόλις ολοκληρωθεί η ετικέτα, συνεχίστε με τα 3 πεδία της ετικέτας του Βar-Code. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που αφορούν το χαρτί με τις ετικέτες που έχετε. Αναλυτικά:

· Αριθμός ετικετών οριζόντια

Οι ετικέτες που βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη (η μία δίπλα στην άλλη) στο χαρτί.

· Ωφέλιμες γραμμές κειμένου

Οι γραμμές κειμένου που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Ωφέλιμο μήκος ετικέτας (χαρακτ.)

Οι χαρακτήρες που χωράνε να εκτυπωθούν στην ετικέτα.

· Κενές στήλες μεταξύ ετικετών

Οι στήλες που χωρίζουν ετικέτες.

· Κενές γραμμές μεταξύ ετικετών

Οι γραμμές (κειμένου) μεταξύ των ετικετών.

· Κενά αριστερά της πρώτης ετικέτας

Οι κενοί χαρακτήρες αριστερά από την πρώτη ετικέτα.

· Ύψος Βar-Code

Το ύψος σε περάσματα κεφαλής εκτυπωτή που θα καταλάβει το Βar-Code.

· Πλάτος γραμμής Βar-Code

Το πλάτος της κάθε γραμμής του Βar-Code σε dots (τελείες).

· Κενά αριστερά του Βar-Code

Οι κενοί χαρακτήρες αριστερά από την πρώτη ετικέτα του Βar-Code.

· Ωφέλιμες γραμμές Βar-Code

Το ύψος σε χαρακτήρες που καταλαμβάνει το Βar-Code.

· Φορές εκτύπωσης Βar-Code

Οι φορές που θα εκτυπωθεί (περαστεί ξανά από πάνω) το κάθε Βar-Code.

· Περιγραφή Βar-Code [Ν/Ο]

Εάν θα τυπώνεται η περιγραφή του πεδίου που περιέχεται στο Βar-Code, κάτω από αυτό.

· Συμπυκνωμένη γραφή [Ν/Ο]

Εάν θα τυπώνονται συμπυκνωμένες οι ετικέτες.

· Συντελεστής συμπύκνωσης

Εάν εισάγετε «Ναι» πιο πάνω, τότε εισάγετε εδώ το συντελεστή συμπύκνωσης (κανονική εκτύπωση = 1.00).

Μόλις ολοκληρώσετε την εισαγωγή των παραπάνω πληροφοριών, καταχωρήστε τις αλλαγές επιλέγοντας «Ναι» ή επιλέξτε «Όχι» για να επιστρέψετε στο προηγούμενο menu χωρίς να καταχωρηθούν. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όποιο από τα υπόλοιπα set ετικετών θέλετε.

Σχεδίαση Ετικετών Graphics

Στην επιλογή «Παράμετροι» καθορίζετε τις ιδιότητες που θα ισχύουν για όλη την ετικέτα.

· Εικόνα Φόντου

Επιλέξτε το αρχείο εικόνας που θέλετε να εφαρμοστεί σαν φόντο (background image) και ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της ετικέτας.

· Χρώμα

Καθορίστε το χρώμα του φόντου της ετικέτας.

· Γραμματοσειρά

Καθορίστε τα στοιχεία της γραμματοσειράς δηλαδή το χρώμα, το μέγεθος και τη μορφή.

· Εμφάνιση πλέγματος

Επιλέξτε “True” αν θέλετε να εμφανίζεται το πλέγμα κατά τη σχεδίαση.

· Στοίχιση στο πλέγμα:

Επιλέξτε “True” αν θέλετε τα πεδία της ετικέτας θα στοιχίζονται πάνω στις γραμμές του πλέγματος.

· Ύψος πλέγματος

Επιλέξτε το ύψος του πλέγματος.

· Πλάτος πλέγματος

Επιλέξτε το πλάτος του πλέγματος.

· Ετικέτα

Καθορίστε τις διαστάσεις της σελίδας της ετικέτας. Υπάρχουν ήδη έτοιμες οι διαστάσεις για ετικέτες τύπου Zeckform και Avary. (Στην Εικόνα 1 εξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος καθορισμού των διαστάσεων αυτών.)

· Οριζόντια παράθεση

Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της ετικέτας οριζόντια ή κάθετα.

· Ύψος Ετικέτας

Καθορίστε το ύψος της ετικέτας.

· Πλάτος Ετικέτας

Καθορίστε το πλάτος της ετικέτας.

· Ετικέτες Οριζόντια

Ορίστε το πλήθος των ετικετών που βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη (η μία δίπλα στην άλλη) στο χαρτί.

· Ετικέτες Κάθετα

Ορίστε το πλήθος των ετικετών που βρίσκονται σε καθετη διάταξη (η μία δίπλα στην άλλη) στο χαρτί.

· Οριζόντιο Διάκενο

Καθορίστε το κενό μεταξύ των ετικετών που βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη.

· Κάθετο Διάκενο

Καθορίστε το κενό μεταξύ των ετικετών που βρίσκονται σε κάθετη διάταξη.

· Μετατόπιση εκτύπωσης Χ

Ορίστε το αριστερό περιθώριο εκτύπωσης.

· Μετατόπιση εκτύπωσης Υ

Ορίστε το πάνω περιθώριο εκτύπωσης.

· Διαχωριστικό Δεκαδικών

Ορίστε το χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό των δεκαδικών κατά την εκτύπωση αριθμών.

· Διαχωριστικό Χιλιάδων

Ορίστε τον χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται σαν διαχωριστικό των χιλιάδων κατά την εκτύπωση αριθμών.

Εισαγωγή Στοιχείων

Για την εισαγωγή στοιχείων όπως Ετικέτας, Πεδίου, Εικόνας, Σχήματος ή Barcode κάντε κλικ πάνω στην αντίστοιχη επιλογή και στη συνέχεια κλικ πάνω στο τμήμα της ετικέτας που θέλετε να το εισάγετε. 

Για κάθε στοιχείο που εισάγετε στην ετικέτα μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες του. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε Οριζόντια και Κάθετη Παράθεση, Οριζόντια και Κάθετη Στοίχιση, Χρώμα και Γραμματοσειρά καθώς και αν θα έχει Περίγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε επακριβώς τη θέση του από τις επιλογές Ύψος, Αριστερά, Πάνω και Πλάτος καθώς και να του δώσετε συγκεκριμένο Όνομα. Η επιλογή Διαφάνεια προσφέρει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε το φόντο ενός πεδίου και να φαίνεται ως φόντο αυτό της επιλεγμένης περιοχής. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε και Αναδίπλωση Κειμένου.

Ειδικότερα :

· Ετικέτα 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να εισάγετε κείμενο στην ετικέτα. Στις ιδιότητες του στοιχείου “Ετικέτα” υπάρχει η επιλογή Κείμενο όπου εισάγετε το λεκτικό που θέλετε να εκτυπώνεται.

· Πεδίο

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να εισάγετε πεδία στην ετικέτα. Στις ιδιότητες του στοιχείου “Πεδίο” υπάρχει η επιλογή Τύπος Υπολογισμού όπου επιλέγετε μέσα από μια λίστα τι θα εκτυπωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο.

· Εικόνα

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να εισάγετε εικόνες στην ετικέτα. Κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώνεται (υποστηρίζονται όλων των τύπων οι εικόνες). Με τις επιλογές Αυτόματο Μέγεθος, Κεντράρισμα, Διατήρηση Αναλογίας και Μεγέθυνση ρυθμίστε την εικόνα ώστε να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

· Σχήμα

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να εισάγετε ένα σχήμα ή μια γραμμή στην ετικέτα. Από την επιλογή Σχήμα επιλέξτε από τα διαθέσιμα σχήματα αυτό που θέλετε, ενώ από τις επιλογές Μέγεθος Σχήματος και Χρώμα Σχήματος αλλάξτε το μέγεθος και το χρώμα αντίστοιχα.