Αντιστοίχηση Κωδικών ΓΓΠΣ

Η εργασία Αντιστοίχηση Κωδικών ΓΓΠΣ χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των τύπων συναλλαγών πωλήσεων με τους κωδικούς ΓΓΠΣ.