Μοντέλα κατανομής

Στην ενότητα των Πινάκων μπορείτε να ορίσετε μέχρι 15 μοντέλα ποσοστιαίας κατανομής των προϋπολογιστικών μεγεθών.

Για κάθε μοντέλο κατανομής που θέλετε να δημιουργήσετε, πληκτρολογήστε τον κωδικό και την περιγραφή του. Στη συνέχεια, για κάθε περίοδο, εισάγετε το ποσοστό συμμετοχής της στο ετήσιο μέγεθος. Το άθροισμα των ποσοστών των περιόδων του πίνακα, μπορεί, εάν το επιθυμείτε, να υπερβαίνει το 100.

Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία των στοιχείων της κατανομής, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι τις αλλαγές σας.