Απαιτήσεις Α’ Υλών

Περιεχόμενα

Με την εκτύπωση Απαιτήσεις σε Α’ Ύλες, μπορείτε να πληροφορηθείτε, τις ποσότητες υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των κινήσεων παραγωγής.

Επιλέξτε αρχικά, εάν θέλετε οι απαιτήσεις σε υλικά να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που έχετε καταχωρημένες ή τα παραστατικά παραγωγής. Εάν επιλέξατε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις βάσει τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει στη συνέχεια να ορίσετε τις επιθυμητές τεχνικές προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα, παραστατικά του οποίου θέλετε να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό.

Επιλέξτε τέλος, τον ή τους αποθηκευτικούς χώρους που θα ληφθούν υπόψη καθώς και εάν θέλετε να τυπωθούν μόνο οι ελλείψεις ή όλα τα υλικά τα οποία συμμετέχουν στις προδιαγραφές ή τα παραστατικά σας.

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα εμφανίσει κατάσταση για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, η οποία θα απεικονίζει: Κωδικό και περιγραφή των Α’ Υλών, απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση της παραγωγής, τρέχουσα τιμή μονάδας και συνολική αξία απαιτήσεων, τρέχον υπόλοιπο Α’ Υλών, ελλείψεις και αναμενόμενες ποσότητες Α’ Υλών, νέο υπόλοιπο, κωδικός προμηθευτή της κάθε Α’ Ύλης και τέλος συνολική αξία των ελλείψεων.