Στατιστική Αναλώσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Στατιστική Αναλώσεων για να εκτυπώσετε κατάσταση σύγκρισης προϋπολογιστικών και πραγματικών αναλώσεων, για τις Α’ Ύλες σας.

Επιλέξτε αρχικά, τις Α’ Ύλες που επιθυμείτε να μετέχουν στη σύγκριση. Ορίστε στη συνέχεια, το χρονικό διάστημα των παραστατικών παραγωγής που θα ληφθούν υπόψη. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό, οι διαφορές που προέκυψαν από κινήσεις φυσικής απογραφής.

Για κάθε Α’ Ύλη απεικονίζονται: οι κωδικοί των προδιαγραφών στις οποίες συμμετέχει, οι κωδικοί και οι περιγραφές των ετοίμων προϊόντων, οι πραγματικές (βάσει παραστατικών) ποσότητες και αξίες αναλώσεων, οι θεωρητικές (βάσει προδιαγραφών) ποσότητες και αξίες αναλώσεων και τέλος, οι ποσοτικές και ποσοστιαίες αποκλίσεις των μεγεθών αυτών.