Συμμετοχή Α’ Υλών

Χρησιμοποιήστε την εκτύπωση Συμμετοχή Α’ Υλών για να δείτε το κάθε υλικό σας σε ποιες τεχνικές προδιαγραφές συμμετέχει. Επιλέξτε αρχικά την Α’ Ύλη που επιθυμείτε και στη συνέχεια κάποια συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ή όλες. Για την Α’ Ύλη που επιλέξατε εμφανίζονται: Κωδικός και περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών που συμμετέχει, φύρα και ποσότητα με την οποία συμμετέχει στην κάθε προδιαγραφή.