Μηχανογραφική Έκδοση Ισοζυγίου

Η εργασία αυτή παράγει το αρχείο του μηχανογραφημένου ισοζυγίου Γ. Λογιστικής σε μαγνητικό μέσο, προς επίδοση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

.