Δημιουργία Προϋπολογισμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία αυτή για να εισάγετε τα προϋπολογιστικά μεγέθη των λογαριασμών αυτόματα.

Μπορείτε να επιλέξετε εάν η βάση υπολογισμού θα είναι τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης ή κάποια δοτή κατανομή.

Στη συνέχεια καθορίζετε τις ειδικές παραμέτρους δημιουργίας των κινήσεων προϋπολογισμών, θέτοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση απαντήσεις στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζει η εφαρμογή.

Τέλος, επιλέγετε τους λογαριασμούς για τους οποίους θα δημιουργηθούν τα άρθρα και τον αριθμό της κατανομής εάν έχετε επιλέξει αυτό σαν βάση υπολογισμού.

.