Προδιαγραφές

Η εκτύπωση Προδιαγραφές εκτυπώνει τα στοιχεία των προδιαγραφών που έχετε καταχωρήσει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.

Επιλέξτε αρχικά τους κωδικούς των προδιαγραφών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση. Ορίστε στη συνέχεια το χρονικό διάστημα, προδιαγραφές του οποίου θέλετε να τυπώσετε, εάν θέλετε να συμπεριληφθούν μόνο αυτές που κινήθηκαν μέσα στη χρήση και το εάν θέλετε διαφορετική σελίδα για κάθε προδιαγραφή. Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε να εμφανιστούν τα σχόλια των Α’ Υλών, τα απολογιστικά στοιχεία της προδιαγραφής και το κόστος μονάδας των Α’ Υλών.

Για κάθε τεχνική προδιαγραφή που επιλέχθηκε θα εμφανιστούν:

  • Γενικά στοιχεία προδιαγραφής (κωδικός και σχόλιο προδιαγραφής, κωδικός και περιγραφή ετοίμου προϊόντος, εργατοώρες, κόστος εργατοώρας, φύρα, γενικά έξοδα).
  • Απολογιστικά στοιχεία προδιαγραφής (Φορές χρήσης, τελευταία χρήση, συνολική ποσότητα και αξία παραγωγής, κόστος Α’ Υλών και εργατικών, καθώς και το τρέχον κόστος μονάδας του ετοίμου.
  • Στοιχεία αναλώσεων (Κωδικός και περιγραφή υλικών, υποπροϊόν, σχόλιο, μονάδα μέτρησης, φύρα υλικών, συνολική ποσότητα και αξία αναλώσεων, θεωρητική (βάσει προδιαγραφής) ποσοτική ανάλωση, ποσοτική και ποσοστιαία διαφορά θεωρητικών και πραγματικών αναλώσεων, καθώς και κόστος μονάδας για κάθε Α’ Ύλη που χρησιμοποιεί η τεχνική προδιαγραφή.