Λογιστικές εκτυπώσεις

Για όλες τις εκτυπώσεις αυτής της εργασίας μπορείτε να καθορίζετε τις ειδικές παραμέτρους της κάθε εκτύπωσης, θέτοντας τις κατάλληλες κατά περίπτωση απαντήσεις στα παράθυρα διαλόγων που εμφανίζει η εφαρμογή.

Τέλος, διαλέγετε κανάλι εκτύπωσης: οθόνη(standard, windows), εκτυπωτής(draft, windows), αρχείο εκτύπωσης, αρχείο ASCII, Microsoft Excel, Microsoft Word ή αρχείο HTML, αρχείο PDF και αρχείο DB III.

Περιλαμβάνονται οι εξής εκτυπώσεις στην κατηγορία αυτή:

· Μηνιαία κίνηση

Η εργασία Μηνιαία κίνηση πελατών εκτυπώνει κατάσταση με την κίνηση των πελατών της για την περίοδο που της ενδιαφέρει. Για κάθε πελάτη απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, Χρέωση, Πίστωση και υπόλοιπο Προηγουμένων περιόδων, Χρέωση & Πίστωση τρέχουσας περιόδου και τρέχον υπόλοιπο.

· Ισοζύγιο

Η εργασία Ισοζύγιο πελατών εκτυπώνει το ισοζύγιο των πελατών της για την περίοδο που της ενδιαφέρει. Για κάθε πελάτη απεικονίζονται: Κωδικός, επωνυμία, χρέωση και πίστωση, τόσο για την απογραφή έναρξης της χρήσης όσο και προοδευτικά. Απεικονίζεται της το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη.

· Ισοζύγιο περιόδου

Με την εργασία Ισοζύγιο περιόδου εκτυπώνετε το ισοζύγιο περιόδου. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: Κωδικός, Επωνυμία, Χρέωση & Πίστωση εκ μεταφοράς, Χρέωση & Πίστωση της περιόδου που επιλέξατε και το υπόλοιπο.

· Κατάσταση απογραφής

Χρησιμοποιήστε την εργασία Κατάσταση απογραφής για να εκτυπώσετε την κατάσταση απογραφής των πελατών σας. Για κάθε πελάτη απεικονίζονται: Κωδικός, επωνυμία, απογραφή (χρέωση, πίστωση).

· Υπόλοιπα

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα για να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα των πελατών. Η συγκεκριμένη εκτύπωση μπορεί να παραχθεί με δύο τρόπους, ανάλογα με το εάν θέλετε ενηλικίωση ή όχι των υπολοίπων των πελατών σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απεικονίζονται: Κωδικός, Επωνυμία, υπόλοιπο ανά περίοδο ενηλικίωσης, συνολικό υπόλοιπο, εκκρεμούντα αξιόγραφα, χρέωση χρήσης και συνολικό άνοιγμα του πελάτη προς της εταιρία.