Νέο Παραστατικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία Νέο Παραστατικό για την καταχώρηση των παραστατικών αγορών.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την καταχώρηση είναι τα εξής:

Στοιχεία Παραστατικού – Προμηθευτή

· Παραστατικό

Επιλέξτε το είδος του παραστατικού αγοράς, από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab].

Τα διαθέσιμα είδη παραστατικού που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν ορισθεί από την εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές Παραστατικών – Αγορές].

· Ημερομηνία

Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία πατώντας [Enter] ή καταχωρείτε την επιθυμητή.

· Κωδικός

Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή που εξέδωσε το παραστατικό, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Με την επιλογή του κωδικού, όλα τα υπόλοιπα πεδία του παραστατικού που αφορούν το συγκεκριμένο προμηθευτή συμπληρώνονται αυτόματα.

· 

 

 

 

Έλεγχος ΑΦΜ

Έχετε τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας του ΑΦΜ του προμηθευτή μέσω της ΓΓΠΣ, αμέσως μόλις γίνει η επιλογή του, με το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στα στοιχεία του.

Τα πιθανά αποτελέσματα που επιστρέφουν από τον έλεγχο είναι:

 

1.Ενεργό ΑΦΜ
2.Το ΑΦΜ έχει διακοπεί στις …
3.Ανενεργό ΑΦΜ !!!
4.Αδύνατη ανάκτηση στοιχείων
5.Δεν έχει καθοριστεί ΑΦΜ
6.Αδύνατη η πρόσβαση στο internet
· Επωνυμία

Ομοίως, εισάγετε την επωνυμία του προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Με την επιλογή της επωνυμίας, όλα τα υπόλοιπα πεδία του παραστατικού που αφορούν το συγκεκριμένο προμηθευτή συμπληρώνονται αυτόματα.

· Υποκατάστημα

Επιλέγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή από τον πίνακα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Εάν επιλεχθεί κάποιο υποκατάστημα προμηθευτή, τα υπόλοιπα πεδία του παραστατικού συμπληρώνονται αυτόματα με τα στοιχεία του υποκαταστήματος.

· Παράδοση / Εξόφληση

Συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία με βάση τον τρόπο πληρωμής του προμηθευτή. Εάν η εξόφληση γίνει σε άλλη ημερομηνία εισάγετε την ημερομηνία αυτή.

· Σκοπός Διακίνησης

Επιλέγετε το σκοπό διακίνησης του παραστατικού πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Ο πίνακας ορίζεται από την εργασία (Αγορές-Πίνακες-Σκοπός Διακίνησης).

· Πωλητής

Το πεδίο δεν χρησιμοποιείται.

· Ξένο Νόμισμα / Ισοτιμία

Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα εάν υπάρχουν δηλωμένα στα στοιχεία του προμηθευτή και εφόσον το παραστατικό είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί τιμές σε ξένο νόμισμα. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να τα μεταβάλλετε.

· Πληρωμή

Εισάγεται αυτόματα ο τρόπος πληρωμής του προμηθευτή. Το πεδίο μπορεί να μεταβληθεί εάν χρειάζεται.

· Αποστολή

Εισάγεται αυτόματα ο τρόπος αποστολής του προμηθευτή. Το πεδίο μπορεί να μεταβληθεί εάν χρειάζεται.

· Αρ. Αυτοκινήτου

Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο αριθμός του αυτοκινήτου που μεταφέρει το εμπόρευμα.

Αποθηκευτικός Χώρος

Προτείνεται από την εφαρμογή ο αριθμός και η ονομασία του αποθηκευτικού χώρου που έχει συσχετιστεί με τον τύπο του παραστατικού από την [Οργάνωση – Παράμετροι – Σειρές Παραστατικών – Παραστατικά Αγορών]. Ο συγκεκριμένος χώρος θα προτείνεται επίσης σε κάθε γραμμή είδους, στο πεδίο ΑΧ όταν εισάγετε τα διάφορα είδη.

· Απαλλαγή ΦΠΑ

Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία του προμηθευτή, μπορεί όμως να μεταβληθεί για το συγκεκριμένο παραστατικό.

· Τρέχουσα Κατάσταση

Εμφανίζεται η κατάσταση του παραστατικού. Το πεδίο δεν μπορεί να μεταβληθεί.

· Εκτυπωμένο (Ν/Ο)

Εισάγετε Ν (Ναι) όταν καταχωρείτε κάποιο παραστατικό που εκτυπώθηκε παλιότερα, ή Ο (Όχι) για κάποιο που δεν έχει εκτυπωθεί.

Στοιχεία Ειδών Παραστατικού

· Κωδικός είδους

Εισάγετε τον κωδικό του είδους χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Με την επιλογή του κωδικού, τα πεδία περιγραφή είδους και τιμή, συμπληρώνονται αυτόματα.

· Περιγραφή είδους

Εισάγετε την περιγραφή του είδους χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Με την επιλογή της περιγραφής, τα πεδία κωδικός είδους και τιμή, συμπληρώνονται αυτόματα.

· A.X. (Αποθηκευτικός Χώρος)

Αυτόματα θα εμφανιστεί ο χώρος που εισήχθη πιο πάνω. Εάν θέλετε κάποιο είδος να εισαχθεί σε κάποιο άλλο αποθηκευτικό χώρο, επιλέξτε το χώρο αυτό από τη λίστα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Tab]. Έτσι με το ίδιο παραστατικό μπορείτε να εισάγετε είδη σε πολλούς ταυτόχρονα αποθηκευτικούς χώρους.

· Ποσότητα 1 & 2

Εισάγετε την ποσότητα αγοράς του είδους. Η ενημέρωση της ποσότητας στην 2η μονάδα μέτρησης αν αυτή είναι ενεργοποιημένη στις Ειδικές παραμέτρους τών Αγορών, πραγματοποιείται αυτόματα εφόσον είναι καθορισμένη η σχέση των μονάδων μέτρησης, διαφορετικά την εισάγετε εσείς. Η ποσότητα στην α γραμμή της στήλης αφορά πάντα την καθορισμένη στις Ειδικές παραμέτρους Αγορών, ως κύρια μονάδα μέτρησης. 

· Τιμή

Εμφανίζεται αυτόματα, αφού γίνει η έκπτωση, ανάλογα με την αγοραζόμενη ποσότητα και την περιοχή τιμοκαταλόγου που ανήκει ο προμηθευτής, εκτός εάν με τον προμηθευτή, έχετε συμφωνήσει ειδική τιμή για το είδος.

· Έκπτωση %

Ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους.

· Αξία

Εμφανίζεται η αξία της αγοραζόμενης ποσότητας, όπως διαμορφώνεται από τα παραπάνω τρία πεδία (ποσότητα, τιμή και έκπτωση).

Σημείωση! Εάν θέλετε να διαγράψετε μια γραμμή είδους, πατήστε το πλήκτρο [Delete] σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής.

Στοιχεία Γραμμής Παραστατικού

Πατώντας το πλήκτρο [Tab] στη γραμμή του κάθε είδους μετά τη στήλη της ποσότητας εμφανίζεται ένας πίνακας που περιέχει τα πλήρη στοιχεία της γραμμής του είδους. Τα πεδία που εμφανίζονται είναι:

· Κωδικός Είδους

Εμφανίζεται ο κωδικός του είδους.

· Περιγραφή Είδους

Εμφανίζεται η περιγραφή του είδους.

· Κωδικός Συσχέτισης Είδους

Εμφανίζεται ο κωδικός συσχέτισης είδους αφού έχετε επιλέξει τον κωδικό του.

· Βοηθητικός Κωδικός είδους

Εμφανίζεται ο βοηθητικός κωδικός του είδους.

· Ποσότητα

Εμφανίζεται η ποσότητα 1 του είδους.

· Ποσότητα 2

Εμφανίζεται η ποσότητα 2 του είδους.

· Τιμή

Εμφανίζεται η τιμή του είδους.

· Έκπτωση %

Εμφανίζεται το ποσοστό έκπτωσης του είδους.

· Κωδικός Φ.Π.Α.

Εμφανίζεται ο κωδικός του ΦΠΑ του είδους.

· Αποθηκευτικός Χώρος

Εμφανίζεται ο αποθηκευτικός χώρος εισαγωγής του είδους.

· Σχόλιο

Πατώντας το πλήκτρο [Tab] στην γραμμή του πεδίου σχόλιο εμφανίζεται ο πίνακας των αιτιολογιών των παραστατικών αγοράς από όπου μπορείτε να επιλέξετε ή μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο σχόλιο.

· Αξία

Εμφανίζεται η τελική αξία αγοράς του είδους.

· Όγκος

Είναι ο όγκος όπως υπολογίζεται βάσει του συντελεστή που έχετε εισάγει στα σταθερά στοιχεία του είδους επί της ποσότητας του παραστατικού.