Είδη ανά κατηγορία

Εδώ αντιστοιχίζετε τα είδη της Αποθήκης με τις Κατηγορίες που φτιάξατε παραπάνω.

Με βάση τα στοιχεία που θα καθοριστούν σε αυτούς τους πίνακες, θα δημιουργηθεί το σχετικό τμήμα στην οθόνη εργασίας της εντατικής λιανικής.

Σημ.: Η αλλαγή της σειράς των εγγραφών μέσα στους πίνακες (άρα και στην οθόνη εργασίας) γίνεται με τα πλήκτρα [Ctrl+].

Προηγούμενο

Κατηγορίες ειδών