Αγορές

Κατάσταση Αγορών, δ. Συγκεντρωτική Παραλαβών και ε. Ανεξόφλητα Παραστατικά.

Για την παραγωγή των καταστάσεων, πρέπει κάθε φορά να καθορίζετε το τι πραγματικά θέλετε να εκτυπωθεί, απαντώντας στο διάλογο που προτείνει η εκάστοτε εργασία.

Η λειτουργία των εργασιών της επιλογής Εκτυπώσεις, περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα [Οργάνωση].

Παραστατικά αγορών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Παραστατικά αγορών για να εκτυπώσετε κατάσταση των παραστατικών αγορών που επιθυμείτε.

Επιλέξτε αρχικά, εάν η εκτύπωση θα έχει τη μορφή που απαιτείται προκειμένου τα στοιχεία της να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Import ή όχι.

Επιλέξτε στη συνέχεια, τα παραστατικά αγορών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση, αν αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προμηθευτών, εμφάνιση χαρακτηριστικού 1 ή 2 ή καθόλου, εκτύπωση σε ξένο νόμισμα [Ν/Ο,] αν θέλετε αριθμό αυτοκινήτου, αν θέλετε το τηλέφωνο 1 ή 2 ή κανένα, αν θέλετε να εμφανιστεί ο τρόπος αποστολής. Επιλέξτε στη συνέχεια, το χρονικό διάστημα των παραστατικών, εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση ή όχι καθώς και το εάν θέλετε τήλη ποσοτήτων (2). Καθορίστε τέλος, εάν για τα είδη της αποθήκης σας θα εκτυπώνεται ο κωδικός τους ή ο βοηθητικός κωδικός καθώς και τον τρόπο που θα είναι ταξινομημένη η εκτύπωση.

Μετά την επιλογή καναλιού εκτύπωσης, για κάθε παραστατικό εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία: Αύξων αριθμός, ημερομηνία και αριθμός παραστατικού, τρέχουσα κατάσταση (τιμολογημένο ή όχι), σχετικό παραστατικό, κωδικός & επωνυμία προμηθευτή, αξία, έκπτωση %, άλλα έξοδα, ΦΠΑ, σύνολο αξίας.

Εάν επιλέξατε λεπτομερειακή εκτύπωση, τότε, για κάθε παραστατικό εκτυπώνονται επιπλέον, τα στοιχεία των ειδών που περιέχει. Τα στοιχεία ειδών που απεικονίζονται είναι: κωδικός & περιγραφή είδους, αποθηκευτικός χώρος εξαγωγής ποσότητα, τιμή, έκπτωση και τελική αξία είδους.

Εκκρεμή Δελτία Παραλαβής

Η εργασία Εκκρεμή Δελτία Παραλαβής εκτυπώνει την αντίστοιχη κατάσταση για τα μη Τιμολογημένα Δελτία Παραλαβής από τους προμηθευτές σας.

Επιλέξτε αρχικά, τους τύπους παραστατικών που θέλετε να συμμετέχουν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε παραστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή ή όχι. Εάν επιλέξατε να εκτυπώσετε παραστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή, πρέπει στη συνέχεια να τον επιλέξετε χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Στη συνέχεια, επίλεξτε εάν θέλετε εκτύπωση σε ξένο νόμισμα [Ν/Ο,] εάν θέλετε ανάλυση ειδών και στήλη ποσοτήτων(2). Δηλώστε κατόπιν το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θέλετε να περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και τον τρόπο ταξινόμησης.

Στην κατάσταση απεικονίζονται: Ημερομηνία και αριθμός παραστατικού, κατάσταση, κωδικός επωνυμία και Α.Φ.Μ. προμηθευτή, αξία του Δελτίου Παραλαβής, άλλα έξοδα, ΦΠΑ και συνολική αξία.

Κατάσταση Αγορών

Η εργασία Κατάσταση Αγορών εκτυπώνει το ημερολόγιο αγορών περιλαμβάνοντας τα είδη παραστατικών που επιθυμείτε.

Επιλέξτε αρχικά, τους τύπους παραστατικών που επιθυμείτε να συμμετέχουν στην εκτέλεση της εργασίας από το παράθυρο πολλαπλής επιλογής που εμφανίζει η εφαρμογή. Δηλώστε κατόπιν, την χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει, το τμήμα του αρχείου προμηθευτών των οποίων παραστατικά θα περιληφθούν, εάν θέλετε επιλογή υποκαταστήματος, εάν θέλετε εκτύπωση σε ξένο νόμισμα, καθώς και εάν η εκτύπωση θα είναι συνοπτική ή όχι. Τέλος, επιλέξτε εάν θέλετε το ημερολόγιο κάθε ημέρας να τυπώνεται σε διαφορετική σελίδα καθώς και τον τρόπο ταξινόμησης της εκτύπωσης.

Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: Ημερομηνία, αριθμός είδος παραστατικού, επωνυμία προμηθευτή, αξία, άλλα έξοδα, ανάλυση Φ.Π.Α. κατά κλάση και σύνολο.

Συγκεντρωτική Παραλαβών

Η εργασία Συγκεντρωτική Παραλαβών εκτυπώνει μία συγκεντρωτική κατάσταση των ειδών που έχουν παραληφθεί από τους προμηθευτές.

Επιλέξτε αρχικά, τα παραστατικά αγορών που θέλετε να συμπεριληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας. Εάν θέλετε να περιληφθούν συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένοι προμηθευτές, δηλώστε στη συνέχεια τις επιλογές σας, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, πατώντας το πλήκτρο [Enter], το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. συμπεριλάβει αυτόματα όλους τους κωδικούς ειδών και προμηθευτών.

Ορίστε κατόπιν, το χρονικό διάστημα λήψης των παραστατικών, την κατάσταση των παραστατικών, τον τρόπο πληρωμής, τρόπο αποστολής, καθώς και εάν θέλετε ή όχι να περιληφθούν αξιακά στοιχεία ή εάν θέλετε στήλη ποσοτήτων (2). Δηλώστε τέλος, εάν θέλετε λεπτομερειακή εκτύπωση των ειδών ή όχι καθώς και τον τρόπο ταξινόμησης.

Η λεπτομερειακή εκτύπωση περιλαμβάνει: Κωδικό περιγραφή είδους, ποσότητα, ημερομηνία, αριθμό ημερομηνία & κατάσταση παραστατικού, κωδικό επωνυμία προμηθευτή, υποκατάστημα, όγκος & βάρος είδους.

Ανεξόφλητα Παραστατικά

Η εργασία Κατάσταση Ανεξόφλητων Παραστατικών εκτυπώνει όλα τα παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως. Τα παραστατικά θεωρούνται εξοφλημένα μόνο αν έχουν αντιστοιχιστεί πλήρως με κάποια κίνηση πληρωμής.

Επιλέξτε αρχικά, τους τύπους των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας. Δηλώστε στη συνέχεια εάν θέλετε παραστατικά συγκεκριμένου προμηθευτή και εάν απαντήσετε καταφατικά, επιλέξτε το συγκεκριμένο προμηθευτή, χρησιμοποιώντας τις γνωστές μεθόδους αναζήτησης. Ορίστε κατόπιν, την χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει καθώς και την κατάσταση των παραστατικών (εκτυπωμένα, μη εκτυπωμένα ή όλα). Καθορίστε τέλος, τον τρόπο ταξινόμησης της εκτύπωσης.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται τα ακόλουθα: Ημερομηνία, αριθμός & κατάσταση παραστατικού, τρόπος πληρωμής, κωδικός και επωνυμία προμηθευτή, αξία και υπόλοιπο του παραστατικού.

Οι Παραγγελίες αποτελούνται από τα εξής πεδία: α. Παραγγελίες, β. Συγκεντρωτική Παραγγελιών και γ. Ανεξόφλητες Παραγγελίες.

Επόμενο

Παραγγελίες