Μεταβολές Εταιρίας

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να μεταβάλλετε τα στοιχεία των εταιριών που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή. Η λειτουργία της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή της Νέας Εταιρίας. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο [Εscape] και επιβεβαιώστε ή όχι την καταχώρηση των στοιχείων.

.

Προηγούμενο

Νέα Εταιρία