Αποσβεσμένα Πάγια

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κατάστασης με τα πάγια που έχουν αποσβεσθεί πλήρως. Για κάθε πάγιο απεικονίζονται: κωδικός και περιγραφή του παγίου, κωδ. εγκατάστασης, οι συντελεστές απόσβεσης. Ημερομηνία έναρξης αποσβέσεων, ποσότητα και αξία κτήσης ένταξης, τρέχουσα ποσότητα και αξία, καθώς και η αναπόσβεστη αξία.

.