Νέα Προδιαγραφή

Με την εργασία Νέα Προδιαγραφή καταχωρείτε τις προδιαγραφές παραγωγής των προϊόντων σας.

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την καταχώρηση είναι τα εξής:

· Είδος

Εισάγετε τον κωδικό του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η προδιαγραφή. Η αναζήτηση στο Αρχείο Αποθήκης γίνεται χρησιμοποιώντας με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης. Με την επιλογή του κωδικού, το πεδίο περιγραφή συμπληρώνεται αυτόματα.

· Περιγραφή

Ομοίως, όπως στην επιλογή κωδικού, επιλέξτε την περιγραφή του ετοίμου προϊόντος. Ο κωδικός σ΄ αυτή την περίπτωση, εισάγεται αυτόματα.

· Προδιαγραφή

Εισάγετε τον κωδικό της προδιαγραφής ο οποίος πρέπει να έχει την μορφή που έχετε ορίσει στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Προδιαγραφές].

· Περιγραφή

Εισάγετε την περιγραφή της προδιαγραφής.

· Ημερομηνία

Η ημερομηνία καταχώρησης της προδιαγραφής στο πρόγραμμα.

· Ποσότητα

Η ποσότητα στην οποία αναφέρεται η προδιαγραφή. Οι ποσότητες αναλώσεων πρώτων υλών που θα εισάγετε στον Κατάλογο Α’ Υλών αναφέρονται σε αυτή την ποσότητα παραγωγής.

 

· Φύρα %

Συμπληρώστε τη συνολική φύρα του ετοίμου προϊόντος της προδιαγραφής, ανεξαρτήτως των Α’ Υλών εφόσον τη γνωρίζετε. Αυτό το ποσοστό φύρας το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα σας το προτείνει την ώρα της παραγωγής και θα αναλώσει περισσότερη ποσότητα Α’ Υλών κατά το ποσοστό της φύρας.

· Εργατοώρες

Συμπληρώστε το σύνολο εργατοωρών που απαιτείται για να παραχθεί το σύνολο της ποσότητας στο οποίο αναφέρεται η προδιαγραφή.

· Κόστος Εργατοώρας

Το μέσο κόστος μίας εργατοώρας.

· Γεν. Έξοδα

Λοιπά βιομηχανικά κόστη εκφρασμένα σε κατ’ εκτίμηση ποσοστό. Το ποσοστό αυτό θα επιβαρύνει το συνολικό κόστος της προδιαγραφής.

· Σχόλιο

Καταχωρήστε οποιοδήποτε σχόλιο θεωρείτε χρήσιμο για την προδιαγραφή.

· Κόστος μον. Ετοίμου

Εμφανίζεται αυτόματα το θεωρητικό κόστος του ετοίμου προϊόντος. Υπολογίζετε από τον τύπο: Κόστος υλικών + (εργατοώρες * κόστος εργατοώρας) + (Κόστος υλικών * % Γενικών εξόδων).

Στη συνέχεια, στις γραμμές των αναλώσεων, καταχωρείτε τα εξής:

· Υλικό

Εισάγετε τους κωδικούς των υλικών που θα αναλώνονται αυτόματα με την εκτέλεση της προδιαγραφής. Η αναζήτηση στο Αρχείο Αποθήκης γίνεται χρησιμοποιώντας με τους γνωστούς τρόπους αναζήτησης. Με την επιλογή του κωδικού, το πεδίο περιγραφή συμπληρώνεται αυτόματα.

· Περιγραφή

Ομοίως, όπως στην επιλογή κωδικού, επιλέξτε την περιγραφή του ετοίμου προϊόντος. Ο κωδικός σ΄αυτή την περίπτωση, εισάγεται αυτόματα.

· Ποσότητα

Η ποσότητα της Α’ Ύλης ή του ημιέτοιμου που απαιτείται για την παραγωγή του ετοίμου.

· Φύρα

Το ποσοστό της φύρας ανά Α’ Ύλη. Οι ποσοτικές αναλώσεις των Α’ Υλών θα επιβαρυνθούν με το ανάλογο ποσοστό της φύρας τους. Η συνολική φύρα που πιθανόν να έχετε εισάγει θα συνυπολογιστεί με τη φύρα των Α’ Υλών.

· Υποπροϊόν

Δηλώστε στη στήλη αυτή, εάν το είδος που περιέχει, δεν είναι Α’ ύλη αλλά υποπροϊόν. Εάν επιλέξετε Ν (Ναι), τότε το συγκεκριμένο είδος δεν θα αναλωθεί κατά την εκτέλεση της προδιαγραφής αλλά, αντιθέτως, θα παραχθεί.

Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση των στοιχείων, πατήστε το πλήκτρο [Escape] και επιβεβαιώστε ή όχι την πρόθεσή σας για καταχώρηση της προδιαγραφής.