Έλεγχος Αρχείου Backup

Η εργασία Έλεγχος Αρχείου backup ελέγχει μετά την ολοκλήρωση της εργασίας Backup την ύπαρξη σφαλμάτων στο Backup.