Ενημέρωση Προσωρινών

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ενημέρωση Προσωρινών για να οριστικοποιήσετε τις προσωρινές κινήσεις των πελατών και να ενημερώσετε το αντίστοιχο Θεωρημένο Ημερολόγιο το οποίο έχετε σχεδιάσει στην εργασία [Εργασίες – Σχεδίαση Ημερολογίων] της ίδιας ενότητας.

Σημ.: Η εργασία Ενημέρωση Προσωρινών είναι διαθέσιμη στις χρήσεις που ξεκινούν πριν την 1/1/2013 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ.).

.