Λοιπές

Οι Λοιπές εκτυπώσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω εκτυπώσεις:

Ημερολόγιο Κοστολογικών Στοιχείων

Η εργασία Ημερολόγιο Κοστολογικών Στοιχείων εκτυπώνει τα κοστολογικά στοιχεία των παραστατικών αγορών. Τα κριτήρια επιλογής για την εκτέλεση της εργασίας, είναι: επιλογή στοιχείων κόστους, ημερομηνιακό διάστημα, παραστατικό κοστολογίου, επιλογή ημερομηνίας εκτέλεσης, αναλυτική ή συνοπτική εκτύπωση.

Στην εκτύπωση εμφανίζονται: ημερομηνία, παραστατικό (πλήρη στοιχεία γραμμής κοστολογίου), κωδικός και περιγραφή κόστους, παραστατικό κοστολογίου, αξία, φπα, σύνολο.

Intrastat Αφίξεων

Η εργασία Intrastat Αφίξεων εκτυπώνει κατάσταση των παραστατικών αγοράς τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Χρησιμοποιούν Ξένο Νόμισμα (το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα στο παράθυρο πολλαπλής επιλογής τα παραστατικά που χρησιμοποιούν ξένο νόμισμα).

β.  Έχουν εκδοθεί από προμηθευτές των οποίων η χώρα ανήκει στην Ε.Ε. (είναι συμπληρωμένη στον πίνακα “Χώρα” η τρίτη στήλη VIES).

γ.  Έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία Intrastat (Control + F8 κατά την καταχώρηση του παραστατικού).

Επιλέξτε αρχικά, τα παραστατικά τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην εκτέλεση της εργασίας, επιλέγοντας από τον πίνακα που εμφανίζει η εφαρμογή. Δηλώστε στη συνέχεια, την περίοδο της χρήσης για την οποία θέλετε την εκτύπωση. Επιλέξτε τέλος, τους κωδικούς προμηθευτών που θα περιληφθούν στην εκτύπωση καθώς και εάν θέλετε η κατάσταση να εκτυπωθεί σε προτυπωμένο έντυπο ή όχι.

Η εργασία θα εκτυπώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (περιγραφή εμπορευμάτων, χώρα, φύση συναλλαγής, τρόπος μεταφοράς, κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας, καθαρή μάζα, συμπληρωματικές μονάδες, τιμολογηθέν ποσό και στατιστική αξία).

Εάν επιλέξετε να κατευθύνετε την εκτύπωση σε αρχείο ASCII, τότε προβάλλεται η ερώτηση “Θέλετε γραμμογράφηση για import στο IDEP;”. Εάν απαντήσετε καταφατικά, τότε το αρχείο που θα παραχθεί θα είναι απολύτως αναγνώσιμο από την μηχανογράφηση του IDEP.

Πλήρες Export παραστατικών

Με την εργασία αυτή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για Import στα παραστατικά αγορών. Το αρχείο που θα παραχθεί, περιέχει τα στοιχεία των παραστατικών με τα αντίστοιχα στοιχεία των ειδών.

Επιλέξτε αρχικά, τα είδη παραστατικών, τους κωδικούς ειδών καθώς και το χρονικό διάστημα των παραστατικών που θα περιληφθούν στην εκτέλεση της εργασίας, όπως και το εάν θέλετε ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος. Δηλώστε στη συνέχεια, τον τρόπο ταξινόμησης.

Ορίστε τέλος, το κανάλι εκτύπωσης. Στη συγκεκριμένη εκτύπωση πρέπει να επιλέξετε σαν κανάλι εξόδου την εκτύπωση σε Αρχείο ASCII.

Πλήρες Export παραγγελιών

Ισχύουν τα αντίστοιχα με την προηγούμενη εκτύπωση

Προηγούμενο

Παραγγελίες

Επόμενο

Ειδικές