Ενημέρωση Συναλλαγματικών Διαφορών

Η εργασία Ενημέρωση Συναλλαγματικών Διαφορών αφορά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ξένο νόμισμα και δημιουργεί αυτόματα κινήσεις οι οποίες ρυθμίζουν το υπόλοιπο του προμηθευτή βάσει του τύπου (ξένο νόμισμα * ισοτιμία συγκεκριμένης ημερομηνίας). Η ημερομηνία που προτείνει το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. είναι η τελευταία ημερομηνία της χρήσης, την οποία μπορείτε να μεταβάλλετε.

Οι κινήσεις που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται όπως και οποιαδήποτε άλλη κίνηση προμηθευτή στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Σχεδιασμός Κινήσεων – Κινήσεις Προμηθευτών]. Η δήλωση των κινήσεων αυτών γίνεται στην εργασία [Οργάνωση – Παράμετροι – Ειδικές – Προμηθευτές].

.