Λογιστικές

Η επιλογή Λογιστικές εκτυπώσεις, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την παραγωγή και εκτύπωση των απαιτούμενων από τον Κ.Β.Σ καταστάσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

· Μηνιαία κίνηση

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε κατάσταση με τη Μηνιαία κίνηση, των ειδών της αποθήκης σας. Για κάθε είδος απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή, ποσότητα εισαγωγών & εξαγωγών Προηγουμένων περιόδων, υπόλοιπο Προηγουμένων περιόδων, αξία εισαγωγών & εξαγωγών Προηγουμένων περιόδων, ποσότητα εισαγωγών & εξαγωγών τρέχουσας περιόδου, αξία εισαγωγών & εξαγωγών τρέχουσας περιόδου, τρέχον υπόλοιπο, αξία υπολοίπου, κόστος πωληθέντων. Στην εκτύπωση εμφανίζονται ακόμη γενικά σύνολα για κάθε στήλη, καθώς και το σύνολο των κινηθέντων ειδών της συγκεκριμένης περιόδου.

· Ισοζύγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε το Ισοζύγιο, της αποθήκης σας. Για τα επιλεχθέντα είδη απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή, υπόλοιπο και αξία υπολοίπου απογραφής, ποσότητα εισαγωγών & εξαγωγών προοδευτικά, αξία εισαγωγών & εξαγωγών προοδευτικά, τρέχον υπόλοιπο, αξία υπολοίπου.

· Κατάσταση απογραφής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε την Κατάσταση Απογραφής, της αποθήκης σας. Για τα επιλεχθέντα είδη απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή, ποσοστό ΦΠΑ, μονάδα μέτρησης, υπόλοιπο απογραφής, τιμή κόστους, αξία απογραφής.

· Υπόλοιπα

Χρησιμοποιήστε την εργασία Υπόλοιπα για να παράγετε κατάσταση με τα υπόλοιπα των ειδών της αποθήκης σας. Η εργασία σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα είτε τα τρέχοντα υπόλοιπα των ειδών σας είτε την ημερήσια διακύμανση των υπολοίπων αυτών. Για κάθε είδος απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή και τρέχον υπόλοιπο, ενώ εάν ζητήσατε ημερήσια ανάλυση, περιλαμβάνεται επιπλέον η ημερομηνία του υπολοίπου.

· Ημερολόγια

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε όλα τα Ημερολόγια αποθήκης που χρησιμοποιεί η εταιρία σας (Γενικό, Εισαγωγών, Εξαγωγών, παραγωγής, κλπ). Για τα επιλεχθέντα είδη, καθενός ημερολογίου, απεικονίζονται: Ημερομηνία κίνησης, παραστατικό, κωδικός κίνησης, Αποθηκευτικός χώρος, Κωδικός & Περιγραφή είδους, αιτιολογία της κίνησης, τιμή, έκπτωση, επιβαρύνσεις, ποσότητα & αξία εισαγωγών της κίνησης, ποσότητα & αξία εξαγωγών της κίνησης.

· Ημερολόγια κατά Χ/Μ

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ημερολόγια κατά Χ/Μ για να παράγετε ημερολόγια αποθήκης στα οποία η ανάλυση των ποσοτήτων εκτυπώνεται εφόσον δοθεί «Ναι» στη σχετική ερώτηση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα καθορισμού φίλτρου για τις γραμμές των χρωμάτων που θα εκτυπωθούν.

· Καρτέλες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε τις Καρτέλες των ειδών της αποθήκης σας. Η λειτουργία της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή των ημερολογίων, με τη διαφορά ότι οι κινήσεις είναι ομαδοποιημένες για κάθε είδος που θα επιλεχθεί. Για κάθε ένα από τα επιλεχθέντα είδη της καρτέλας, απεικονίζονται: Ημερομηνία κίνησης, παραστατικό, κωδικός κίνησης, αιτιολογία κίνησης, τιμή, έκπτωση, επιβαρύνσεις, ποσότητα & αξία εισαγωγών της κίνησης, ποσότητα & αξία εξαγωγών της κίνησης, ποσότητα & αξία εισαγωγών προοδευτικά, ποσότητα & αξία εξαγωγών της προοδευτικά.

· Καρτέλες κατά Χ/Μ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε καρτέλες των ειδών της αποθήκης σας, στις οποίες η ανάλυση των ποσοτήτων εκτυπώνεται εφόσον δοθεί «Ναι» στη σχετική ερώτηση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα καθορισμού φίλτρου για τις γραμμές των χρωμάτων που θα εκτυπωθούν.

· Αναλυτικό ισοζύγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε το Αναλυτικό ισοζύγιο της αποθήκης σας. Η λειτουργία της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή των καρτελών.

· Ανάλυση κατά FIFO/LIFO

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ανάλυση κατά FIFO/LIFO για να παράγετε κατάσταση με τα υπόλοιπα των ειδών της αποθήκης σας, χρησιμοποιώντας ως τιμή αποτίμησης κάποια από τις δύο προαναφερόμενες μεθόδους. Η εργασία είναι παρόμοια με αυτή των καρτελών, με τη διαφορά ότι προβάλλει για κάθε κίνηση, το υπόλοιπο που δημιουργείται.

Για κάθε είδος, απεικονίζονται: Ημερομηνία κίνησης, παραστατικό, αποθηκευτικός χώρος, κωδικός κίνησης, αιτιολογία, ημερήσιο υπόλοιπο, ημερήσια τιμή και αξία υπολοίπου με βάση την επιλεχθείσα μέθοδο αποτίμησης.

· Εκκαθάριση τρίτων

Χρησιμοποιήστε την εργασία Εκκαθάριση τρίτων για να παράγετε την κατάσταση εκκαθάρισης των πωλήσεων ειδών που έχουν γίνει για λογαριασμό τρίτων.

· Βιβλίο αποθήκης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να παράγετε το Βιβλίο αποθήκης σας.

Για κάθε είδος, απεικονίζονται: Κωδικός, Περιγραφή, Μεταφορά προηγουμένων περιόδων (ποσότητα και αξία), Αγορές (ποσότητα και αξία), Λοιπές Εισαγωγές (ποσότητα και αξία), Αναλώσεις (ποσότητα και αξία),Παραγωγή (ποσότητα, αξία άμεσων υλικών, αξία άμεσης εργασίας, αξία έμμεσων εξόδων, συνολικό κόστος παραγωγής), Πωλήσεις (ποσότητα και αξία) , Λοιπές εξαγωγές (ποσότητα και αξία), Υπόλοιπο (ποσότητα και αξία), Κόστος Πωληθέντων, Άμεσα έξοδα πωλήσεων, Μικτό αποτέλεσμα.

.

Επόμενο

Στατιστικές